Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Wykorzystanie miar rozkładu w analizie wskaźnikowej przedsiębiorstwa

Autorzy: Mateusz Czerwiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza ekonomiczna miary statystyki opisowej opieka ambulatoryjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (97-108)
Klasyfikacja JEL: C10 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rozwiązanie zastosowane przez autora przy okazji jednej z opinii sądowych, której celem była wycena rzeczywistej wartości udziałów wspólników. Przedmiotem wyceny były udziały w spółce sklasyfikowanej w grupie mikroprzedsiębiorstw, jednak zastosowanie analizy rozkładu wykazało, że jest to podmiot kwalifikujący się do grupy 1/5 największych w swojej branży. Określenie wielkości przedsiębiorstwa na podstawie zewnętrznego benchmarku jest w dzisiejszych czasach zadaniem na tyle nieskomplikowanym, że mogłoby być powszechnie stosowane w wycenie przedsiębiorstw w postępowaniach sądowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barczak, B., Bartusik, K. (2010). Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych. W: A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie (s. 13–24). Kraków: Mfiles.pl.
2.Borowiecki, R., Wysłocka, E. (2012). Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
3.Czerwiński, M., Grudziński, M. (2014). NI5 standard wyceny przedsiębiorstw – w poszukiwaniu lepszych zapisów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 804, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 67, 387–398.
4.Giemza, M., Karpiel, Ł. (2010). Benchmarking w organizacjach. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 815, 55–69.
5.Grudzewski, W., Jagusztyn-Grochowska, S., Zużewicz, L. (1999). Benchmarking – istota i zastosowanie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 7 (594), 3–7.
6.Kiziukiewicz, T. (2009). Analiza sprawozdań finansowych i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: K. Sawicki (red.), Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem (s. 171–217). Wrocław: Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo.
7.Korol, T. (2013). Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
8.Sajnóg, A. (2016). Zysk całkowity a rentowność kapitału własnego przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 263, 166–178.
9.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Toruń: TNOiK.
10.Ustawa z 15.09.2000. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2017, poz. 1577.
11.Wędzki, D. (2006). „Benchmarking” w analizie finansowej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 10, 73–80.
12.Węgrzyn, A. (1998). Benchmarking – nowa filozofia zarządzania. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 789, Zarządzanie i Marketing, 9, 107–120.