Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.50/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 50/1 2017
Badanie występowania konwergencji stóp zwrotu na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006–2016 w kontekście faz cyklu koniunkturalnego

Autorzy: Sebastian Gnat
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konwergencja analiza rynku nieruchomości
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (139-154)
Klasyfikacja JEL: C38 R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Lokalne rynki nieruchomości posiadają swoje indywidualne cechy, które różnicują je oraz ceny na nich notowane. Niemniej można dostrzec także pewne wspólne tendencje i zjawiska, które powodują, że rynki ze względu na ceny czy stopy zwrotu upodabniają się do siebie. W takim kontekście rynki nieruchomości można badać ze względu na występowanie na nich zjawiska konwergencji, która oznacza zbieżność badanego zjawiska z jego poziomem normatywnym. Badanie konwergencji pozwala ocenić, czy badane obiekty upodabniają się co do poziomu badanego zjawiska i po jakim czasie nastąpi upodobnienie. W opracowaniu zaproponowano zastosowanie różnych metod służących badaniu konwergencji w analizie stóp zwrotu na rynku lokali mieszkalnych w dzielnicach Szczecina w latach 2006–2016, uwzględniając przy tym różne fazy cyklu koniunkturalnego w celu badania ich wpływu na występowanie zjawiska konwergencji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100 (2).
2.Batóg, J. (2010). Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
3.Batóg, J., Batóg, B. (2006a). Analysis of Income Convergence in the Baltic Sea Region. W: J. Batóg (red.), Baltic Business Development. Regional Development. SME Management and Entrepreneurship. Szczecin: University of Szczecin, Faculty of Economics and Management.
4.Batóg, J., Batóg, B. (2006b). Income Convergence in the European countries. Empirical Analysis, Folia Oeconomica Stetinensia, 5 (13).
5.Drożdż, M. (2008). Konwergencja mediów – tendencje, modele i konsekwencje. Studia Medioznawcze, 3 (34).
6.Gnat, S. (2014). Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008–2013. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
7.Gnat, S. (2017). Badanie występowania konwergencji cenowej na rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie w latach 2006–2016 z uwzględnieniem faz cyklu koniunkturalnego. Problemy Rynku Nieruchomości, 1–2 (47–48), 83–92.
8.Lis, Ch. (2008). Z badań nad poziomem życia w krajach Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
9.Lis, Ch. (2013). Wartość dodana brutto i jej znaczenie w procesie akumulacji kapitału w świetle teorii wzrostu i konwergencji. Szczecin: Volumina.pl.
10.Misiak, T., Tokarski, T., Włodarczyk, R.W. (2011). Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy. Gospodarka Narodowa, 7–8 (239–240).
11.Próchniak, M., Rapacki, R. (2007). Konwergencja beta i sigma w krajach postsocjalistycznych w latach 1990–2005. Bank i Kredyt, 8–9.