Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Komunikacja wewnętrzna – innowacyjny aspekt współczesnego zarządzania organizacją

Autorzy: Klaudia Smoląg
Politechnika Częstochowska

Beata Ślusarczyk
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: komunikacja wewnętrzna zaangażowanie pracowników media społecznościowe
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (203-214)
Klasyfikacja JEL: M14 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problematyka komunikacji wewnętrznej stanowi obecnie bardzo istotną kwestię w zarządzaniu organizacjami. Rosnąca ilość informacji, realizowanie zaawansowanych projektów, potrzeby pracowników, społeczeństwa i środowiska czy rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej wymuszają większe zwrócenie uwagi na nową rolę komunikacji wewnętrznej jako innowacyjnego podejścia do zarządzania organizacją. Zatem z uwagi na podkreśloną ogromną wartość komunikacji wewnętrznej celem niniejszego opracowania jest deskrypcja współczesnych trendów w tym obszarze oraz prezentacja wybranych aspektów związanych z pełnioną przez nią rolą w zarządzaniu organizacją. Rozważania w niniejszym artykule w pierwszej kolejności oparto na przeglądzie literatury przedmiotu pod kątem teoretycznych uwarunkowań wykorzystania komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacjami oraz prezentacji najczęściej obecnie stosowanych jej narzędzi. Następnie przeprowadzono dyskusję wyników badań wtórnych skupiających się na wpływie komunikacji wewnętrznej na funkcjonowanie podmiotów. Przytoczone badania, realizowane zarówno w Polsce, jak i na świecie, w podmiotach o różnorodnej wielkości, gdzie respondentami byli pracownicy różnych szczebli, wykazały, że niezwykle ważne są: partnerska i otwarta komunikacja między wszystkimi pracownikami, odpowiedzialność menedżerów za sprawny przepływ informacji, a także wykorzystanie narzędzi on-line. Tymi narzędziami są już nieodzowne w stosowaniu media społecznościowe – dzięki ich wykorzystaniu wzrasta zaangażowanie pracowników w realizowanie zadań i osiąganie założonych celów. Konkluzja rozważań teoretycznych i opartych na przeglądzie badań empirycznych jest jednoznaczna i wskazuje na rosnącą rolę komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu organizacjami, co we współczesnym świecie może stanowić jego innowacyjny wymiar.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badea, M. (2014). Social Media and Organizational Communication. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 149, 70–75.
2.Bratnicki, M. (2001). Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości. W: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej (s. 38–67). Warszawa: Difin.
3.Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej. Raport dla menedżerów na podstawie badania pracowników (2017). Pobrane z: https://emplo.pl/ (3.09.2017).
4.Grabowska-Pantoł, J. (2015). Rola komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie w okresie zmian. Independent Economic Experts’ Journal, 1, 91–103.
5.Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
6.Johnston, K., Beatson, A., Lings, I. (2015). The Influence of Internal Communication on Employee Engagement: A Pilot Study Emma Karanges. Public Relations Review, 41, 129–131.
7.Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitelem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje. Warszawa: PWE.
8.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53 (1), 59–68.
9.Klimek-Michno, K., Marciniak, K. (2017). Kultura dialogu zamiast komunikatu „góra–dół”.
10.Kompendium HR, dodatek do Personel i Zarządzanie, 10, 108–109.
11.Korzyński, P., Mazurek, G. (2016). Społecznościowa komunikacja wewnętrzna. Harvard Business Review, 3, 22–24.
12.Kozula, S. (2016). Komunikacja wewnętrzna – niedoceniana składowa efektywności. Pobrane z: https://publicrelations.pl/komunikacja-wewnetrzna-niedoceniana-skladowa-efektywnosci/ (5.10.2017).
13.Sievert, H., Scholz, Ch. (2017). Engaging Employees in (at Least Partly) Disengaged Companies. Results of an Interview Survey within about 500 German Corporations on the Growing Importance of Digital Engagement via Internal Social Media. Public Relations Review, 43 (5), 894–903.
14.Tajchman, M. (2016). Trendy w komunikacji wewnętrznej 2016. Pobrane z: http://czesciwspolne.pl/trendy-w-komunikacji-wewnetrznej-2016/ (18.09.2017).
15.Tkalac Verčič, A.,Verčič, D. (2012). Krishnamurthy Srirameshc, Internal Communication: Definition, Parameters, and the Future. Public Relations Review, 38, 223– 230.
16.Warner, M., Witzel, M. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
17.Wiśniewska, J. (2015). Strategia technologiczna w rozwoju współczesnych organizacji. Studia i Prace WNEiZ, 39 (1), 101–111.
18.Wojtaś-Jakubowska, A. (2017). Efektywność zaczyna się od komunikacji. Kompendium HR, dodatek do Personel i Zarządzanie, 10, 106–107.
19.Żur, A. (2013). Otwarta komunikacja wewnętrzna – imperatyw współczesnych organizacji. Organizacja i Kierowanie, 3 (156), 173–184.