Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Kryteria oceny relacji pomiędzy partnerami negocjacji

Autorzy: Andrzej Kozina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Ewelina Zioła-Kowalczyk
Galeria Urody Ewelina Zioła
Słowa kluczowe: negocjacje koncepcja oceny negocjacji zarządzanie relacjami kryteria oceny relacji pomiędzy stronami negocjacji
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:10 (69-78)
Klasyfikacja JEL: M19
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Procesy negocjacyjne we współczesnych organizacjach są bardzo złożone i zmienne, determinowane wpływem turbulentnego otoczenia. Konieczne jest zatem poszukiwanie efektywnych narzędzi metodycznych realizacji tych procesów, w tym niezbędnych do oceny ich efektów. W szczególności wymagane jest opracowanie zbioru kryteriów takiej oceny, a zwłaszcza jednego z kluczowych wymiarów tej oceny, tj. relacji pomiędzy stronami negocjacji. Celem artykułu jest przedstawienie oryginalnej koncepcji zestawu takich kryteriów w ramach autorskiej metodyki oceny negocjacji. Po pierwsze, scharakteryzowano tę metodykę. Po drugie, poruszono kwestię relacji pomiędzy stronami negocjacji. Po trzecie, omówiono proponowane kryteria oceny tych relacji. Wreszcie, podsumowano proponowaną koncepcję i wskazano kierunki badań nad jej rozwojem. Artykuł ma charakter teoretyczno-metodologiczny. Został opracowany głównie na podstawie własnych przemyśleń i doświadczeń autorów artykułu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziadoń, J. (1986). Typologia kryteriów oceny systemu zarządzania. W: Metodologiczne aspekty zarządzania (s. 87–104). Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Ossolineum.
2.Kozina, A. (2012). Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Kozina, A. (2013). Metodyka oceny efektywności negocjacji gospodarczych. W: M. Cisek, A. Marciniuk-Kluska (red.), Efektywność organizacji (s. 235–245). Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
4.Kozina, A. (2017). Wymiary i kryteria oceny negocjacji w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 12, 161–173.
5.Lewicki, R.J., Saunders, D.M., Barry, B. (2010). Essentials of Negotiation. New York: Mc-Graw-Hill Publishing.
6.Malhotra, D. (2016). Negotiating the Impossible. How to Break Deadlocks and Resolve Ugly Conflicts (without Money or Muscle). Oakland: Berrett-Koehler Publishers.
7.Shapiro, D. (2016). Negotiating the Nonnegotiable. How to Resolve Your Most Emotionally Charged Conflicts. New York: Viking Press.