Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2016. Część IV – przedsiębiorczość

Autorzy: Stanisława Bartosiewicz
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Elżbieta Stańczyk
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: ściana wschodnia a reszta Polski polityka spójności wskaźniki przedsiębiorczości poziom i tempo wzrostu wybranych cech
Rok wydania:2018
Liczba stron:17 (7-23)
Klasyfikacja JEL: R13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zweryfikowano hipotezę braku pozytywnych efektów polityki spójności wybranych aspektów przedsiębiorczości ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski. Analizą objęto wybrane aspekty przedsiębiorczości przedsiębiorstw. Szeroko rozumiana przedsiębiorczość traktowana jest jako czynnik rozwoju regionalnego. W niniejszym opracowaniu analiza przedsiębiorczości w ujęciu regionalnym nawiązuje do koncepcji europejskiego badania demografii przedsiębiorstw Entrepreneurship Indicators Programme, głównie koncentrując się na wynikowych aspektach działalności przedsiębiorstw między innymi świadczących o sukcesie i efektywności w kierowaniu firmą. Przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno poziom, jak i tempo rozwoju sytuacji społeczno-gospodarczej mierzonej wskaźnikami przedsiębiorczości dla ściany wschodniej w przedziale czasowym 2004–2016 są słabsze niż dla reszty Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. Pobrane z: http//: www.stat.gov.pl (22.07.2017).
2.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2013). Małe co nie co o sytuacji ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 17–31.
3.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2014). Kontynuacja rozważań na temat wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003–2011. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36, 159–178.
4.Bartosiewicz, S., Stańczyk, E. (2016). Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2003–2011. Część trzecia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 45 (2), 121–132.
5.Bhaskaran, S. (2006). Incremental Innovation and Business Performance: Small and Medium-Size Food Enterprises in a Concentrated Industry Environment. Journal of Small Business Management, 44 (1), 64–80.
6.Carland, J.W., Carland, J.C., Ensley, M.D. (2001). Hunting the Heffalump: The Theoretical Basis and Dimensionality of the Carland Entrepreneurship Index. Academy of Management Journal, 7 (2), 51–84.
7.Carland, J.W., Hoy, F., Boulton, W.R., Carland, J.A.C. (1984). Differentiating Entrepreneurs from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, 9 (2), 354–359.
8.Cieślik, J. (2014a). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wyd. Akademickie SEDNO.
9.Cieślik, J., (2014b). Raport o stanie przedsiębiorczości w Warszawie. Warszawa: Stołeczne Forum Przedsiębiorczości.
10.Dane Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
11.Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE.
12.Drucker, P.F. (2004). Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Warszawa: Studio Emka.
13.Dynamiczna Polska 2020. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (2013). Załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z 15 stycznia 2013 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
14.Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
15.GUS (2005, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016). Rocznik statystyczny województw. Warszawa.
16.GUS (2017). Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011–2015. Warszawa.
17.Klasik, A. (2006). Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
18.Medina, E.V.C., Morales, L.E.I. (2013). Growing Impact Analysis of Pymes Developed Under a Business Incubation Scheme: A Case Study. Revista Internacional Administración & Finanzas (RIAF), 6 (3), 131–152.
19.OECD (2010). Measuring Entrepreneurship. Pobrane z: https://www.oecd.org/std/46413155.pdf (10.07.2017).
20.Piecuch, T. (2010). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Warszawa: C.H. Beck.
21.Potocki, A. (2000). Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka. Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie.
22.Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
23.Program Polska Wschodnia 2014–2020. Pobrane z: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/program-polska-wschodnia-2014-2020/ (22.09.2015).
24.Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
25.Skowronek-Mielczarek, A. (2003). Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. W: A. Skowronek-Mielczarek (red.), Przedsiębiorstwo – przedsiębiorczość – rynek (s. 214–234). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
26.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2030 (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Pobrane z: https://www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/ (22.07.2017).
27.Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 (2017). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Pobrane z: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/strategie-ponadregionalne/ (22.07.2017).
28.Strużycki, M. (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.