Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2016. Część IV – przedsiębiorczość

17 (7-23) Stanisława Bartosiewicz, Elżbieta Stańczyk Więcej
2.

Badanie podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego względem centrów rozwoju – ujęcie dynamiczne

20 (25-44) Barbara Batóg, Katarzyna Wawrzyniak Więcej
3.

Badanie gospodarności w mikroskali – międzynarodowa analiza porównawcza

11 (45-55) Jacek Batóg Więcej
4.

Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej – analiza statystyczna

13 (57-69) Iwona Bąk, Katarzyna Cheba Więcej
5.

Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia

13 (71-83) Beata Bieszk-Stolorz Więcej
6.

Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej

13 (85-97) Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów Więcej
7.

Rynek nieruchomości rolnych na obszarach chronionych

14 (99-112) Małgorzata Blaszke Więcej
8.

Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych – ocena historycznej premii za ryzyko

17 (113-129) Iwona Dittmann Więcej
9.

Wpływ wag w metodach TOPSIS i TMAL na czas kompletacji produktów – analiza symulacyjna

13 (131-143) Krzysztof Dmytrów Więcej
10.

Przyczyny niepowodzeń funduszy inwestycyjnych zamkniętych nieruchomości w Polsce działających w latach 2004–2016 na przykładzie FIZ BPH Sektora Nieruchomości

13 (145-157) Michał Dudka Więcej
11.

Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku

13 (159-171) Anna Gdakowicz, Ewa Putek-Szeląg Więcej
12.

Model logitowy jako narzędzie prognozowania obciążeń podatkowych działek gruntu w wyniku wprowadzenia podatku ad valorem

11 (173-183) Sebastian Gnat Więcej
13.

Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach

11 (185-195) Stefan Grzesiak Więcej
14.

Proporcjonalność w ekonomii

9 (197-205) Józef Hozer Więcej
15.

Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014

12 (207-218) Marta Hozer-Koćmiel, Paula Halik, Anna Sobolewska Więcej
16.

Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych

13 (219-231) Iwona Foryś Więcej
17.

Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski

13 (233-245) Sebastian Kokot, Mariusz Doszyń Więcej
18.

Studencki rynek najmu mieszkań – pomiar i analiza preferencji

13 (247-259) Łukasz Mach Więcej
19.

Grupowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według modelu trwania firm

14 (261-274) Iwona Markowicz Więcej
20.

Zastępowalność pokoleń w Europie w latach 2000–2015

17 (275-291) Radosław Murkowski Więcej
21.

Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna

10 (293-302) Edward Nowak Więcej
22.

Dynamika składowych wskaźnika rozwoju społecznego krajów Europy w latach 2010–2015

16 (303-318) Maciej Oesterreich Więcej
23.

Parametryczna ocena jakości estymacji map opracowywanych metodami geostatystycznymi

12 (319-330) Marek Ogryzek Więcej
24.

Identyfikacja czynników wpływających na przyszłych prosumentów

16 (331-346) Edyta Ropuszyńska-Surma, Magdalena Węglarz Więcej
25.

Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego

14 (347-360) Monika Rozkrut Więcej
26.

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku. Próba ekonomicznej analizy prawa

11 (361-371) Teodor Skotarczak Więcej
27.

Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości

12 (373-384) Teodor Skotarczak, Małgorzata Blaszke Więcej
28.

Zbigniew Pawłowski (1930–1981), czyli uczony i człowiek

7 (385-391) Antoni Smoluk Więcej
29.

Zastosowanie modeli upadłości przedsiębiorstw do oceny kondycji ekonomiczno- -finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu WIG-spożywczy

14 (393-406) Ewa Zdunek-Rosa, Agnieszka Huterska Więcej
30.

Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego

13 (407-419) Beata Bieszk-Stolorz, Ilona Felsztyńska Więcej