Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-15
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014

Autorzy: Marta Hozer-Koćmiel
Uniwersytet Szczeciński

Paula Halik
Uniwersytet Szczeciński

Anna Sobolewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zatrudnienie kryzys kobiety analiza statystyczna
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (207-218)
Klasyfikacja JEL: C10 C20 G01 J21 O11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena zmian w zatrudnieniu kobiet w Europie w latach 2002–2014. Podjęto się weryfikacji hipotezy odnośnie do wyraźnego spadku aktywności ekonomicznej kobiet w badanym okresie. Wykorzystano statystyczne metody analizy struktury oraz zbudowano i zweryfikowano modele trendu wskaźnika zatrudnienia. Analizując zatrudnienie, uwzględniono podział ze względu na wiek, wykształcenie, sekcje i sektory gospodarki. Analizę przeprowadzono na podstawie danych Eurostat. Hipoteza główna odnośnie do istotnego spadku zatrudnienia kobiet w krajach Unii Europejskiej została odrzucona.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Girón, A., Correa, E. (2016). Post-Crisis Gender Gaps: Women Workers and Employment Precariousness. Journal of Economic Issues, L (2).
2.Hozer, J. (1998). Statystyka. Opis statystyczny. Szczecin: SPiR.
3.Hozer, J. (2010). Kryzys, gospodarka, nieruchomości – czyli co wynikło na rynku nieruchomości z kryzysu gospodarczego? IADiPG.
4.Hozer-Koćmiel, M., Halik, P., Sobolewska, A. (2017). Has Economic Crisis Equally Influenced Women’s and Men’s Employment in EU? W: S. Misiak-Kwit, M. Wiścicka (red.), Equality and Management. Szczecin: Volumina.pl.
5.Izdes, O. (2014). Global Financial Crisis Did Not Leave the Labor Market Untouched. Perspectives, 9.
6.Janiszewska, D., Chabowski, R., Prandecki, K. (2014). Młodzi a kryzys gospodarczy. Raport z Survey. Handel Wewnętrzny, 2 (349).
7.Kompa, K., Witkowska, D., Jarosz, B. (2015). Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 257–268.
8.Lyberaki, A. (2012). The Crisis and Women’s Economic Independence: Some Warnings from Greece. Journal of Critical Studies in Business & Society, 3 (1).
9.Weinbach, R.W., Grinnell, R.M. (2007). Statistics for Social Workers. Boston: Pearson.
10.Zając, K. (1976). Zarys metod statystycznych. Warszawa: PWE.