Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-30
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński

Ilona Felsztyńska
Urząd Miasta Szczecin
Słowa kluczowe: handel targowiskowy syntetyczny miernik rozwoju metoda porządkowania liniowego Hellwiga
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (407-419)
Klasyfikacja JEL: C38 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego. Ze względu na korzyści społeczno-ekonomiczne płynące z tej tradycyjnej formy handlu niektóre gminy podejmują działania wspomagające działalność bazarów, gdyż ich istnienie wpływa korzystnie na lokalny rynek pracy i na rozwój przedsiębiorczości. W ostatnich latach pojawiły się nowe zagrożenia dla rozwoju targowisk, takie jak tanie sklepy dyskontowe, supermarkety, sklepy internetowe. W związku z tym zmalała powierzchnia placów targowych. Mieszkańcy, szczególnie dużych miast, nadal jednak chętnie korzystają z zakupów na tradycyjnych targowiskach. Aby wyodrębnić miasta o najbardziej i najmniej sprzyjających warunkach do rozwoju tego rodzaju handlu, zastosowano metodę porządkowania liniowego Hellwiga. W badaniu skorzystano z danych z Banku Danych Lokalnych GUS.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bank Danych Lokalnych. GUS. Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (8.01.2018).
2.Bąk, A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, Taksonomia, 26, 22–31. DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.02.
3.Ciechomski, W. (2014). Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, 28, 25–46.
4.Fresno, J.M., Koops, R. (2000). Market Trading in Europe. Methodological Guide for the Analysis and Enhancement of Markets in Public Areas. Hague: Union Européenne du Commerce Ambulant (UECA).
5.Gonzalez, S., Waley, P.(2013). Traditional Retail Markets: The New Gentrification Frontier? Antipode: A Radical Journal of Geography, 4 (45), 9 65–983. D OI: h ttps://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2012.01040.x.
6.Hamulczuk, M. (2016). Czynniki warunkujące kierunki zmian handlu targowiskowego w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2 (103).
7.Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, 4 (15).
8.Kropiwnicki, J. (2003). Fenomen bazarów. Acta Universitatis Lodzinsis, Folia Oeconomica, 170, 107–120.
9.Malinowska, M. (2016). Targowiska w Polsce – schyłek czy rozkwit? Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 302, 109–122.
10.Płaziak, M., Szymańska,A.I. (2016). Czynniki warunkujące atrakcyjność dokonywania zakupów na placach targowych Krakowa. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12.
11.Rynek wewnętrzny w 2011 r. Informacje i opracowania statystyczne (2012). Warszawa: GUS.
12.Rynek wewnętrzny w 2012 r. Informacje i opracowania statystyczne (2013). Warszawa: GUS.
13.Rynek wewnętrzny w 2013 r. Informacje i opracowania statystyczne (2014). Warszawa: GUS.
14.Rynek wewnętrzny w 2014 r. Informacje i opracowania statystyczne (2015). Warszawa: GUS.
15.Rynek wewnętrzny w 2015 r. Informacje i opracowania statystyczne (2016). Warszawa: GUS.
16.Rynek wewnętrzny w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne (2017). Warszawa: GUS.
17.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym. Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95.
18.Ustawa z 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych.Dz.U. 1991, nr 9, poz. 31.
19.Werwicki, A. (2000). Handel targowiskowy aglomeracji łódzkiej na tle jego znaczenia ogólnopolskiego w latach 1994–1997. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
20.Wojdacki, K. (2011). Przestrzenne aspekty rozwoju handlu targowiskowego w Polsce. Handel Wewnętrzny, 6, 23–35.
21.Zuzańska-Żyśko, E., Sitek, S. (2011). Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej (s. 271–281). Kraków: IGiGP UJ.