Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach

Autorzy: Stefan Grzesiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wahania produkcji produkcja masowa model decyzyjny czynniki kształtujące wahania model ekonometryczny
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (185-195)
Klasyfikacja JEL: C44 C51
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule poruszono teoretyczne kwestie pomiaru i sposobu wyznaczania wahań produkcji z użyciem podejścia decyzyjnego. Problem był rozważany w warunkach, gdy produkcja ma charakter masowy. W sytuacji braku możliwości wyznaczenia średniego poziomu wahań zaproponowano konstrukcję wielorównaniowego modelu ekonometrycznego opisującego wpływ wybranych czynników na wahania produkcji. Oszacowanie takiego modelu daje szanse na identyfikację podstawowych czynników generujących wspomniane wahania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzychczy, E., Napieraj, A., Sukiennik, M. (2015). Modelowanie i optymalizacja wydobycia w kopalniach wegla kamiennego z wykorzystaniem struktur gridowych. Przegląd Górniczy, 8, 2–7.
2.Chmiel, J. (1983). Analiza procesów produkcyjnych za pomocą funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Warszawa: PWN.
3.Grzesiak, S. (2014). Wykorzystanie rachunku wariacyjnego do analizy wahań produkcji w przedsiębiorstwach. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 36 (1), 41–52.
4.Grzesiak, S. (2016). Modeling the Dynamics of the Production Process in the Conditions of Uncertainty with the Use of the Calculus of Variations. Folia Oeconomica Stetinensia, 16 (1), 222–231.
5.Janczarek, M. (red.) (2011). Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
6.Nowak, M. (2008). Średniookresowe planowanie produkcji z wykorzystaniem symulacji i interaktywnej procedury wielokryterialnej. W: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko ‘08 (s. 209–222). Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
7.Nowak, M. (2015). Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym. Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
8.Papoulis, A. (1972). Prawdopodobieństwo, zmienne losowe i procesy stochastyczne. Warszawa :Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
9.Pawłowski, Z. (1976). Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego. Warszawa: Wyd. PW.
10.Sikora, W. (red.) (2008). Badania operacyjne. Warszawa: PWE.
11.Wrodarczyk, J. (2017). Wielokryterialne planowanie struktury produkcji (rozprawa doktorska). Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.