Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Proporcjonalność w ekonomii

Autorzy: Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: proporcjonalność powiązania współwystępowanie
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (197-205)
Klasyfikacja JEL: C10 D01 R31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie znaczenia proporcjonalności w ekonomii. Zjawiska w ekonomii mogą występować w relacji powiązania (przyczynowo-skutkowego, celowego, współistnienia) lub współwystępowania. W ekonomii używanych jest wiele wskaźników i współczynników dla opisywania dwóch zjawisk. W artykule omówiono trzy autorskie miary proporcjonalności: współczynnik proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą podmiotów gospodarczych w danym kraju, regionie, wskaźnik wartości rynkowej nieruchomości, wskaźnik siły skłonności.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Hozer, J. (1975). O badaniu proporcjonalności zmiennych. Przegląd Statystyczny, XXII (1), 147–158.
2.Hozer, J. (1996a). Celowość działań jako ważny element zakłócający w badaniu ekonometrycznym dla danych w postaci szeregów czasowych. Przegląd Statystyczny, XLIII (1–2), 77–81.
3.Hozer, J. (1996b). Poszukiwanie norm proporcji gospodarczych. Przegląd Statystyczny, XLIII (1–2), 9–14.
4.Hozer J. (red.) (1999). Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki US.
5.Hozer, J., Doszyń, M. (2004). Ekonometria skłonności. Warszawa: PWE.
6.Hozer, E., Hozer, J. (1989). Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w Polsce. Wektory Gospodarki, 5, 11–16.
7.Hozer, J., Machała, S. (2017). Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą przedsiębiorstw (quantum saris) dla wybranych krajów. Wiadomości Statystyczne, 7, 18–24.
8.Hozer-Koćmiel, M., Hozer, J. (2012). Proporcje liczby podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, 11, 13–21.
9.Sierpińska, M., Jachna, T. (1997). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.