Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Studencki rynek najmu mieszkań – pomiar i analiza preferencji

Autorzy: Łukasz Mach
Politechnika Opolska
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości zasób mieszkaniowy najem
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (247-259)
Klasyfikacja JEL: L85 R31 R39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Dokonując analizy strony popytowej oraz podażowej współdziałającej na rynku nieruchomości mieszkaniowych, możemy wyszczególnić wiele sposobów użytkowania zasobów mieszkalnych. Jednym z nich jest najem. Rynek najmu jest popularną formą użytkowania nieruchomości w określonych grupach społecznych, między innymi w takich, jak młode małżeństwa, gospodarstwa domowe o niestabilnej sytuacji finansowej, a szczególnie grupa społeczna ucząca się w systemie szkolnictwa wyższego. Uwzględniając znaczącą pozycję studentów na rynku usług najmu, w niniejszych badaniach dokonano parametryzacji oraz analizy ich preferencji mieszkaniowych. Uszczegóławiając badania, dokonano analizy czterech obszarów dotyczących usług najmu. Pierwszy z nich to obszar organizacyjno-prawny, drugi – obszar opisujący parametry najmowanych mieszkań, trzeci to obszar odnoszący się do infrastruktury towarzyszącej, natomiast czwarty obszar dotyczy kosztów najmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
2.Bryx, M. (2006). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
3.Foryś, I. (red.) (2016). Najem na rynku nieruchomości. Warszawa: Difin.
4.Kowal, J. (1998). Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
5.Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
6.Kucharska-Stasik, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
7.Mynarski, S. (2006). Analiza danych rynkowych i marketingowych z wykorzystaniem programu Excel. Kraków: Wyd. AE w Krakowie.
8.Ostasiewicz, S., Rusnak, Z., Siedlecka, U. (2011). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
9.Ostasiewicz, W. (red.) (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
10.Rószkiewicz, M. (2002). Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Warszawa: PWN.
11.Steczkowski, J. (1988). Zastosowanie metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
12.Szreder, M. (2010). Metody i techniki sondażowych badań opinii. Warszawa: PWE.
13.Śliwiński, A. (2000). Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami. Warszawa: Placet.