Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych – ocena historycznej premii za ryzyko

Autorzy: Iwona Dittmann
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne finanse osobiste nadwyżkowe stopy zwrotu premia za ryzyko
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:17 (113-129)
Klasyfikacja JEL: D14 G11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem badania była analiza kształtowania się nadwyżkowych stóp zwrotu z polskich FIO i ocena premii za ryzyko z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Badanie przeprowadzono dla funduszy stabilnego wzrostu, zrównoważonych i akcyjnych w latach 2005–2017. Przyjęto dwa horyzonty inwestycyjne: 5-letni oraz 10-letni. Obliczono charakterystyki rozkładów nadwyżkowych stóp zwrotu oraz szanse uzyskania dodatniej nadwyżkowej stopy zwrotu. Stwierdzono między Innymi, iż: 1) duże zróżnicowanie nadwyżkowych stóp zwrotu nasuwa wątpliwości co do zasadności szacowania premii za ryzyko jako wartości średniej dla danego funduszu i dla całej grupy funduszy; 2) szanse na uzyskanie w przeszłości dodatniej premii za ryzyko były zróżnicowane dla poszczególnych funduszy; 3) dla 10-letniego horyzontu inwestycyjnego premia za ryzyko była ujemna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aspadarec, W., Majewski S. (2016). Persystencja stóp zwrotu quasi-funduszy hedge na polskim rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, L (4), 11–23. DOI: 10.17951/h.2016.50.4.11.
2.Byrka-Kita, K. (2006). Dylematy szacowania stopy zwrotu wolnej od ryzyka – praktyka a teoria. W: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii i praktyki zarządzania (s. 95–110). Łódź: Wyd. Naukowe NOVUM.
3.Byrka-Kita, K. (2013). Premia z tytułu ryzyka – przegląd technik. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 34 (1), 37–52.
4.Czekaj, J., Grotowski, M. (2014). Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym. Ekonomista, 4, 545–557.
5.Damodaran, A. (2011). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications – The 2011 Edition.
6.Dawidowicz, D. (2012). Efektywność nowych funduszy inwestycyjnych – analiza porównawcza. W: J. Harasim, J. Cichy (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe (s. 369–379). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.
7.Dawidowicz, D. (2013). Ocena efektywności nowych i pozostałych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2000–2012. Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 53–65.
8.Dittmann, I. (2016a). A Comparative Analysis of the Rates of Return on Open-End Debt Investment Funds in Poland in the Years 2005–2015. Transformations in Business & Economics, 15, 2A (38A), 354–372.
9.Dittmann, I. (2016b). Open-end Debt Investment Funds and Bank Deposits in Poland 1995–2015. A Comparison of the a Posteriori Probability (Chance) of Failure to Achieve the Level of Aspiration. Ekonometria, 2 (52), 77–97. DOI:10.15611/ekt.2016.2.06.
10.Dittmann, I. (2016c). Zróżnicowanie gotówkowych i pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych w Polsce w latach 2005–2015 pod względem stóp zwrotu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 462, 11–32,
11.Fernández, P. (2004). Market Risk Premium: Required, Historical and Expected. International Center for Financial Research Working Paper, 574, Barcelona: University of Navarra.
12.Jamróz, P. (2013) Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003–2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 193–206.
13.Julliard, Ch., Ghosh, A. (2012). Can Rare Events Explain the Equity Premium Puzzle? The Review of Financial Studies, 25 (10), 3037–3076. https://doi.org/10.1093/rfs/hhs078. Jurek-Wasilewska, K. (2014). Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001–2010. Finanse i Prawo Finansowe, 1, 20–33.
14.Karkowska, R., Niewińska, K. (2013). Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zarządzanie i Finanse. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 11 (1/1), 255–267.
15.Karpio, A., Żebrowska-Suchodolska, D. (2013). Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem information ratio i wskaźnika Sortino. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 221–232.
16.Kompa, K., Witkowska, D. (2010). Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 9 (3), 169–180.
17.Kurek, B. (2009). Premia za ryzyko na rynku kapitałowym – kontrowersje metrologiczne. Master of Business Administration, 17 (6), 33–41.
18.Kurek, B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko. Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
19.Mehra, R. (2003). The Equity Premium: Why Is It a Puzzle? (corrected). Financial Analysts Journal, 59 (1), 54 –69.
20.Mehra, R. (2011). The Equity Premium Puzzle Revisited. Research Foundation Publications, December, 148–154
21.Mentel, G., Brozyna, J., Szetela, B., Kompa, K. (2016). Macro and Microeconomic Factors of Investment Efficiency of Open Investment Funds in the Period of 1997–2015. Transformations in Business & Economics, 15, 3 (39), 122–140.
22.Mentel, G., Horváthová, Z. (2016). Factors of Efficiency of Open Investment Funds in 1997–2015. Economics and Sociology, 9 (1), 101–113. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/7.
23.Mentel, G., Szetela, B., Tvaronavičienė, M. (2016). Qualifications of Managers vs. Effectiveness of Investment Funds in Poland. Economics and Sociology, 9 (2), 126–136. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-2/8.
24.Miziołek, T. (2007). Proces integracji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce z rynkiem europejskim. W: W. Dębski, W. Włodarczyk-Guzek (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu finansów i handlu międzynarodowego (s. 165–187). Łódź: Wyd. UŁ.
25.Miziołek, T. (2014). Ocena efektywności zarządzania funduszami ETF posiadającymi ekspozycję na polski rynek akcji. W: K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski (s. 224–235). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
26.Miziołek, T. (2015). Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 862, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 75, 343–354.
27.Miziołek, T., Trzebiński, A. (2017). Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych – przegląd metod i literatury. Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 10 (1), 93–119.
28.Olbryś, J. (2009). Relative Risk Measures of Polish Equity Open-end Mutual Funds’ Portfolios in a Bear Market Period. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (43), 134–151.
29.Olbryś, J. (2011). Comparative Analysis of Polish Equity Open-end Mutual Funds’ Portfolios Using Estimators of Risk Measures and Risk-Tolerance Coefficient. W: W. Milo, G. Szafrański, P. Wdowiński (red.), Financial Markets. Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, Find Econ Monograph Series: Advances in Financial Market Analysis (s. 141–154). Vol. 9. Lodz: University Press.
30.Pietrzyk, R. (2013). Efektywność inwestycji polskich funduszy inwestycyjnych z tytułu doboru papierów wartościowych i umiejętności wykorzystania trendów rynkowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 278, 351–361.
31.Pietrzyk, R. (2014a). Evaluation of Mutual Fund Performance on Polish Capital Market with the Use of Market Timing Models. W: J. Talasova, J. Stoklasa, T. Talasek (red.), 32nd International Conference Mathematical Methods in Economics. Conference Proceedings (s. 789–794). Palacky University.
32.Pietrzyk, R. (2014b). Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 48/3, 263–274.
33.Perez, K. (2011a). Analyzing Short-term Persistence in Polish Mutual Funds Performance. Advances in Global Management Development, XX, 157–164.
34.Perez, K. (2011b). Persistence in Polish Mutual Fund Performance before and during the Financial Crisis. W: Euroconference 2011: Crisis and Recovery in Emerging Markets, Society for the Study of Emerging Markets (s. 155). Izmir 2011. Materiały konferencyjne.
35.Perez, K. (2011c). Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 207, 184–202.
36.Perez, K. (2012a). Efektywność funduszy inwestycyjnych: podejście techniczne i fundamentalne. Warszawa: Difin.
37.Perez, K. (2012b). Persystencja stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych. Finanse, 1, 81–113.
38.Perez, K. (2014). Polish Absolute Return Funds and Stock Funds. Short and Long Term Performance Comparison. Folia Oeconomica Stetinensia, 14 (2), 179–197.
39.Rutkowska-Ziarko, A., Garsztka P. (2016). Oceny efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi przy wykorzystaniu kwantylowych miar ryzyka. Olsztyn Economic Journal, 11 (3), 277–298.
40.Trzebiński, A.A. (2013). Zmiany polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w latach 1992–2011. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLIV (2), 261–275. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.017.
41.Trzebiński, A.A. (2016). Efekt przetrwania i premia za przetrwanie na przykładzie stóp zwrotu polskich funduszy inwestycyjnych otwartych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVIII (3), 169–187.
42.Welch, I. (2000). Views of Financial Economists on the Equity Premium and on Professional Controversies. Journal of Business, 73 (4), 501–537.
43.Zamojska, A. (2012). Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce: studium teoretyczno--empiryczne. Warszawa: C.H. Beck.
44.Zamojska, A. (2015). Zastosowanie analizy falkowej w ocenie efektywności funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 325–333.
45.Żebrowska-Suchodolska, D. (2017). Zastosowanie wybranych miar zysków i strat do badania efektywnościinwestycyjnej funduszy akcyjnych w latach 2007–2015. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (86), 263–272. DOI: 10.18276/frfu.2017.86-22.