Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-25
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego

Autorzy: Monika Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka cyfrowa społeczeństwo informacyjne technologie informacyjno- komunikacyjne kompetencje cyfrowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (347-360)
Klasyfikacja JEL: O10 J24 J28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesne społeczeństwo określane często mianem informacyjnego podlega zmianom w sferze społecznej, ekonomicznej i technologicznej. Dynamiczny rozwój i rozpowszechnianie się nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych prowadzi do zróżnicowania społeczeństwa już na etapie samego dostępu do tych rozwiązań, jak również na poziomie cyfrowych kompetencji. Celem badań była ocena wykorzystania technologii cyfrowych przez społeczeństwo oraz analiza cyfrowego zróżnicowania, którego źródłem są niewątpliwie wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania czy dochód. Autorka analizuje różne rodzaje aktywności cyfrowych i wskazuje na poziom ich zróżnicowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batorski, D., Płoszaj, A. (2012). Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020.
2.Deursen van, A.J.A.M., Dijk van, J.A.G.M. (2014). The Digital Divide Shifts to Differences in Usage. New Media & Society, 16 (3).
3.Dijk van J. (2005). The Deepening Divide. Inequality in the Information Society. London, New Delhi: Sage-Thousand Oaks.
4.Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Luxembourg: JRC Scientific and Policy Reports, Publications Office of the European Union.
5.GUS (2010–2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Urząd Statystyczny w Szczecinie.
6.Harper, S. (2010). Demographic Challenges and Social Security. Societal Challenges and the Capacity to Adapt: Social Security in an Ageing World. Regional Social Security Forum for Europe, Warsaw, Poland, 3–5 March 2010.
7.Horton Jr., F.W. (2007). Understanding Information Literacy: A Primer. Paris: UNESCO.
8.Informacja o sytuacji osób starszych za rok 2015 (2016). Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrane z: https://www.mpips.gov.pl.
9.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów (2010). Europejska agenda cyfrowa. COM/2010/0245 f/2.
10.Kukliński, A. (red.) (2003). Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Warszawa: Biuro Banku Światowego w Polsce, KBN.
11.MacKay, K., Vogt, Ch. (2012). Information Technology in Everyday and Vacation Contexts. Annals of Tourism Research, 39 (3).
12.Nowak, J.S. (2008). Społeczeństwo informacyjne – geneza i definicje. W: P. Sienkiewicz, J.S. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski.
13.OECD (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris.
14.Polska cyfrowa – kierunki zmian do 2020 (2014). Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament Funduszy Strukturalnych, MAC.
15.Rozkrut, D. (red.) (2016). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012–2016. Warszawa: GUS.
16.Ustawa z 11.09.2015 o osobach starszych. Dz.U. poz. 170.