Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Wpływ wag w metodach TOPSIS i TMAL na czas kompletacji produktów – analiza symulacyjna

Autorzy: Krzysztof Dmytrów
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Lokalizacji metoda TOPSIS gospodarka magazynowa analiza symulacyjna
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (131-143)
Klasyfikacja JEL: C14 C15 C38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przy przechowywaniu współdzielonym dany produkt często znajduje się w wielu różnych (często bardzo od siebie oddalonych) lokalizacjach. Kompletując zamówienie, należy wybrać jedną z nich (albo kilka, jeżeli odwiedzenie jednej nie spowoduje pokrycia zapotrzebowania na dany produkt). Lokalizacje można wybierać według różnych kryteriów: odległości od punktu odkładczego, od innych lokalizacji, które trzeba odwiedzić podczas procesu kompletacji, stopnia zaspokojenia zapotrzebowania czy według czasu przechowywania produktów. Można stosować jedno z wymienionych wcześniej kryteriów bądź wszystkie. W tym celu można posłużyć się metodami wielokryterialnego podejmowania decyzji. Jedną z zastosowanych metod wyboru lokalizacji jest metoda TMAL (Taksonomiczna Miara Atrakcyjności Lokalizacji) oparta na Syntetycznym Mierniku Rozwoju Hellwiga, a drugą – znana metoda TOPSIS. Obie metody zostały porównane pod kątem łącznej drogi, którą będzie musiał pokonać magazynier podczas kompletacji produktów, oraz łącznego czasu kompletacji. Zostanie sprawdzone, w jaki sposób wagi przypisane poszczególnym kryteriom wpłyną na wybór lokalizacji do odwiedzenia i na łączną drogę oraz czas kompletacji zamówień.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aczel, A.D. (2005). Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
2.Bartholdi, J.J., Hackman, S.T. (2016). WAREHOUSE & DISTRIBUTION SCIENCE, Release 0.97. The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, GA 30332-0205 USA, Atlanta.
3.Bąk A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS – analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 426, Taksonomia 26, Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, 22–31. http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.02.
4.De Koster, R., Le-Duc, T., Roodbergen, K.J. (2007). Design and Control of Warehouse Order Picking: A Literature Review. European Journal of Operational Research, 182 (2), 481–501.
5.Dmytrów, K. (2015). Taksonomiczne wspomaganie wyboru lokalizacji w procesie kompletacji produktów. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 248, 17–30.
6.Dmytrów, K. (2016a). Grupowanie lokalizacji w magazynie podczas procesu kompletacji produktów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 45 (2), 187–198. DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-15.
7.Dmytrów, K. (2016b). Uwzględnienie czasu pobrań w wyborze lokalizacji odwiedzanych przez magazyniera podczas kompletacji produktów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 45 (1), 229–240. DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-18.
8.Hwang, C.L., Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. New York: Springer-Verlag.
9.Jakubiak, M., Tarczyński, G. (2012). Selection of Manual Order Picking Concept in a Warehouse by Means of Simulation Tools. Mathematical Economics, 8 (15), 47–64.
10.Le-Duc, T. (2005). Design and Control of Efficient Order Picking Processes. PhD thesis, RSM Erasmus University.
11.Ratliff, H.D., Rosenthal, A.S. (1983). Order-picking in a Rectangular Warehouse: A Solvable Case of the Traveling Salesman Problem. Operations Research, 31 (3), 507–521.
12.Sabo-Zielonka, A., Tarczyński, G. (2014). Porównanie czasów kompletacji zamówień dla różnych sposobów wyznaczania trasy magazynierów na przykładzie dużego centrum logistycznego. Ekonometria. Econometrics, 2 (44), 81–93. DOI: 10.15611/ekt.2014.2.06.
13.Tarczyński, G. (2012). Analysis of the Impact of Storage Parameters and the Size of Orders on the Choice of the Method for Routing Order Picking. Operations Research and Decisions, 22, 105–120.
14.Tarczyński, G. (2013). Wielokryterialna ocena procesu kompletacji towarów w magazynie. Studia Ekonomiczne, 163/13. Modelowanie preferencji a ryzyko ’13, 221–238.