Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/3-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/3 2018
Model logitowy jako narzędzie prognozowania obciążeń podatkowych działek gruntu w wyniku wprowadzenia podatku ad valorem

Autorzy: Sebastian Gnat
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: podatek ad valorem podatek od nieruchomości model logitowy
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (173-183)
Klasyfikacja JEL: C25 C51 H71
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obowiązujący w Polsce system opodatkowania nieruchomości zurbanizowanych bazuje na powierzchni (w przypadku opodatkowania gruntów) oraz powierzchni użytkowe (w przypadku budynków i lokali). W wielu krajach, także niektórych należących do krajów postsocjalistycznych, obowiązującym system opodatkowania jest system oparty na wartości nieruchomości. W Polsce wielokrotnie rozpoczynano dyskusje polityczne dotyczące reformy opodatkowania nieruchomości. Podstawowa obawa dotycząca podatku od wartości nieruchomości to zwiększenie obciążeń podatkowych. W artykule zaproponowano wykorzystanie modelu logitowego do prognozowania zwiększenia tych obciążeń. Podstawą rozważań było przeprowadzenie (we wcześniejszych badaniach) masowej wyceny gruntów zlokalizowanych na terenie wybranej gminy. Dzięki zastosowaniu modelu logitowego powstaje możliwość prognozy zwiększenia obciążeń podatkowych. Wyniki takich prognoz mogą się przyczynić do zmiany przekonania o tym, że reforma opodatkowania nieruchomości musi doprowadzić do wzrostu obciążeń podatkowych dla każdego podmiotu opodatkowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, B., Foryś, I. (2011). Modele logitowe w analizie transakcji na warszawskim rynku mieszkaniowym. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (3), 33–48.
2.Biesz-Stolorz, B. (2013). Wykorzystanie modelu logitowego do analizy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w Polsce w 2010 roku. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 31, 65–74.
3.Etel, L., Dowgier, R. (2013). Podatki i opłaty lokalne – czas na zmiany. Białystok: Temida 2.
4.Gnat, S. (2010). Analysis of the Effects of Replacing Current Property Tax with ad Valorem Property Tax in a Sample Municipality. Folia Oeconomica Stetinensia, 8 (16), 82–98.
5.Gnat, S. (2016). Powierzchniowy a katastralny system opodatkowania nieruchomości – symulacja wybranych skutków fiskalnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H. Oeconomia, 50 (1), 371–380.
6.Gnat, S., Skotarczak, M. (2006). Analiza rozkładów stawek podatków lokalnych w gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 2002–2004. W: J. Hozer (red.), Koniunktura gospodarcza a rynek nieruchomości (s. 74–82). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych.
7.Hozer, J., Foryś, I., Zwolankowska, M., Kokot, S., Kuźmiński, W. (1999). Ekonometryczny algorytm masowej wyceny nieruchomości gruntowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój.
8.Kasprzyk, B., Fura, B. (2011). Wykorzystanie modeli logitowych do identyfikacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem. Wiadomości Statystyczne, 6 (601), 1–16.
9.Ostasiewicz, W. (red.) (1999). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
10.Piekut, J. (2014). Wady i zalety wprowadzenia podatku katastralnego. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3 (41), 82–90.
11.Wołowiec, T. (2003). Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych. Studia Regionalne i Lokalne, 4 (14), 125–137.
12.Wójtowicz, K. (2006). Analiza potencjalnych skutków reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. Finanse publiczne. Lublin: Wyd. UMCS.
13.Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2004). Prognozowanie ekonomiczne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.