Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/1 2018
Wpływ prognoz stóp zastąpienia na skłonność do oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym

Autorzy: Jakub Dąbrowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej
Słowa kluczowe: emerytura hipoteza cyklu życia oszczędzanie IKE
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (61-70)
Klasyfikacja JEL: D10 H55 J32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Polsce na koniec 2016 roku tylko 5,5% osób pracujących posiadało Indywidualne Konta Emerytalne. Świadczy to o niskiej skłonności do gromadzenia prywatnych oszczędności emerytalnych, co jest niezgodne z hipotezą cyklu życia. Jedną z potencjalnych przyczyn może być założenie teorii o pełnej wiedzy jednostek. Celem niniejszej pracy jest określenie wpływu upowszechnienia informacji o niskiej stopie zastąpienia na skłonność do oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE). Analizie, wykonanej w oparciu o roczne informacje o IKE, poddano pięć czynników w dwóch okresach (2004–2010 i 2011–2016). Wyniki nie są jednoznaczne, jednak potwierdzają tezę o wzroście zainteresowaniem IKE po 2011 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abel, A. (red.) (1986). The Collected Papers of Franco Modigliani. The Life Cycle Hypothesis of Saving. Cambridge (MA)–London: MIT Press.
2.Ageing Report (2012). The 2012 Ageing Report Economic and Budgetary Projections for the 27 EU Member States (2010–2060). European Union: European Commission.
3.Czapliński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa. Pobrano z: http://www.efcongress.com/sites/default/files/analizy/raport.pdf (14.04.2018).
4.Deaton, A. (1992). Understanding Consumption. Oxford: Clarendon Press.
5.European Commission (2010). Green Paper. Toward Adequate, Sustainable and Safe European
6.Pension System. COM (2010) 365. Brussels: European Commision.
7.European Commission (2012). White Paper. An Agenda for Adequate, Sustainable and Safe European Pensions. COM (2012) 55. Brussels: European Commision.
8.Flavin, M.A. (1981). The Adjustment of Consumption to Changing Expectations About Future Income. Journal of Political Economy, 5 (89), 974–1009.
9.Gazeta Prawna. Pobrano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/-1000492,dlaczego-polacy-nie-oszczedzaja-na-emeryture.html (14.12.2017).
10.GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014–2050. Warszawa: GUS
11.Hall, R.E. (1988). Intertemporal Substitution in Consumption. Journal of Political Economy, 2 (996), 339–357.
12.Hall, R.E. (1978). Stochastic Implication of Life Cycle Permanent Income Hypotesis: Theory and Evidence. Journal of Political Economy, 86, 971–987.
13.Iwanicz-Drozdowska, M. (red.) (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
14.KNF (2017). Indywidualne konta emerytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Warszawa: KNF.
15.KNF (2016). Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy. Warszawa: KNF.
16.Modigliani, F., Brumberg, R. (1954). Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of the Cross-Section Data. W: Post-Keynesian Economics, red. K. Kurihara (s. 388–436). New Brunswick: Rutgers University Press.
17.Obowiązki sprawozdawcze dotyczące IKE. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Informacje_dla_podmiotow_nadzorowanych/rynek_emerytalny_ike_ikze/obowiazki_sprawozdawcze_ike (14.12.2017).
18.Open Finance. Pobrano z: https://prnews.pl/open-finance-jak-oszczedzaja-polacy-83907 (14.12.2017).
19.Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Rószkiewicz, M. (2008). Zmienność stopy oszczędzania polskich gospodarstw domowych. Gospodarka Narodowa, 7–8, 63–79.
21.Thaler, R.H. (2000). From Homo Economicus to Homo Sapiens. Journal of Economic Perspectives, 1 (14), 133–141.
22.The World Bank (2014). Poland. Saving for Growth and Prosperous Aging.
23.Wärneryd, K. (2004). Oszczędzanie. W: Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka (s. 530–566). Gdańsk: GWP.
24.Wykowska, J. (2014). IKE czy IKZE. III filar dla początkujących. Poradnik przyszłego emeryta. Poradnik klienta usług finansowych, Warszawa.