Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Zarządzanie wiekiem i jego znaczenie w strategii społecznej odpowiedzialności biznesu

Autorzy: Joanna Gajda
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: zarządzanie wiekiem społeczna odpowiedzialność biznesu pracownik organizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (23-34)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie wiekiem łączy się ściśle ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż zgodnie z jej zasadami organizacja jest zobowiązana do realizacji działań pozwalających na racjonalne wykorzystanie potencjału pracowników z różnych grup wiekowych. Jeżeli w miejscu pracy stworzy się pracownikom równe szanse, to stanie się to jednym z istotnych elementów prowadzących do budowy przewagi konkurencyjnej organizacji. Ważne jest przy tym, by każdy pracownik miał poczucie tego, że jest tak samo ważny dla organizacji niezależnie od posiadanej wiedzy, zajmowanego stanowiska czy lat pracy i życia. W artykule przedstawiono system zarządzania wiekiem, biorąc pod uwagę te obszary, na których jest on realizowany. Ponadto, zwrócono uwagę na przydatne narzędzia, które należy świadomie stosować w celu efektywnego zarządzania wiekiem pracowników. Zaprezentowane narzędzia wzajemnie się uzupełniają, tworząc system zintegrowanych działań, co pozytywnie przekłada się na funkcjonowanie organizacji. Ponieważ zagadnienia związane z zarządzaniem wiekiem są złożone i obejmują wiele aspektów, w artykule skoncentrowano się na problematyce dotyczącej wykorzystania potencjału pracowników określanych w literaturze przedmiotu jako 50+. Z uwagi na kryzys demograficzny, z którym boryka się Europa i także Polska, temat ten staje się niezwykle aktualny w kształtowaniu polityki kadrowej współczesnych organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
2.Cable D.M., The Oxford Handbook of Recruitment, Oxford University Press, New York 2013.
3.Cappelli P., Novelli B., Managing the Older Worker: How to Prepare for the New Organizational Order, Harvard Business Press, Cambridge 2013.
4.Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+, red. A. Szcześniak, Warszawa 2013, www.zostanmentorem.pl (25.01.2015).
5.Gawron M., Milewska J., Rozwój i awans pracowników w wieku 50 plus, w: Człowiek – najlepsza inwestycja. Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+, red. P. Woszczyk, M. Czarnecka, HRP, Łódź 201
6.Field J., Burke R.J., Cooper L.C., The Sage Handbook of Aging, Work and Society, Sage Publications, London 2013.
7.Hedge J.W., Borman W.C., The Oxford Handbook of Work and Aging, Oxford University Press, New York 2012.
8.Kuciński M., Rutkiewicz M., Zarządzanie wiekiem sposobem aktywizacji osób 50+, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2012.
9.Liwiński J., Sztanderska U., Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
10.Liwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, red. J. Liwiński, U. Sztanderska, PARP, Warszawa 2010.
11.Michalski E., Zarządzanie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
12.Polak-Sopińska A., Adaptacja stanowisk pracy do możliwości i potrzeb pracowników 50+, w: Człowiek – najlepsza inwestycja. Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywność zawodową pracowników 50+, red. P. Woszczyk, M. Czarne
13.Ruschak K., Corporate Social Responsibility: Corporate Social Responsibility and the Theories it Generates From, (Diploma Thesis), GRIN Verlag, Santa Cruz 2012.
14.Szydłowska-Biskup K., Kultura etyczna w firmie, http://biznesodpowiedzialnie.blog.pl/tag/nutricia/ (25.01.2015).
15.Taylor P., Older Workers in an Ageing Society: Critical Topics in Research and Policy, Edward Elgar Publishing, Chaltenham–Northampton 2013.
16.Worach W., CSR w zarządzaniu zasobami ludzkimi, www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/csr-w-zarzadzaniu-zasobami-ludzkimi (25.01.2015).
17.Zarządzanie wiekiem – szansa dla przedsiębiorców. Mini przewodnik zarządzania wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
18.Zięba A., Szuwarzyński A., 50+ zarządzanie wiekiem, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2008.