Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.39/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/1 2015
Wartość kapitału intelektualnego spółek notowanych na WIG 30

Autorzy: Karolina Beyer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny pomiar kapitału intelektualnego MV-BV WIG 30
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (115-126)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG 30 w okresie 2009–2012. Wartość kapitału intelektualnego badanych podmiotów została określona przy wykorzystaniu koncepcji wskazującej kapitał intelektualny jako różnicę między wartością rynkową a wartością księgową przedsiębiorstw. Efektem badań jest określenie wartości kapitału intelektualnego badanych przedsiębiorstw oraz zbadanie, w jakim stopniu kapitał intelektualny wpływa na wartość rynkową podmiotów. Pomiar zaprezentowany w artykule pozwala na porównanie wartości kapitału intelektualnego między badanymi przedsiębiorstwami oraz stanowi narzędzie do monitorowania zachodzących tendencji zmian jego wartości w czasie. Zaprezentowane wyniki badań stanowią część realizowanego projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS4/06036.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beyer K., Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego, w: Wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2013, nr 761, „Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia” nr 60.
2.Bukh P.N., Larsen H.T., Mouritsen J., Constructing Intellectual Capital Statements, „Scandinavian Journal of Management” 2001, no. 17.
3.Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
4.Fruin W.M., Knowledge Works: Managing in Intellectual Capital at Toshiba, Oxford University Press, New York 1997.
5.Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
6.Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, www.sveiby.com/articles/Intangible-Methods.htm (8.02.2014).