Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Handel internetowy jako usługa

Autorzy: Monika Szyda
Uniwersytet Morski w Gdyni
Słowa kluczowe: handel internetowy usługa handlowa on-line proces usługi handlowej on-line
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (19-30)
Klasyfikacja JEL: F10 F12 F14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Handel zaliczany jest do działalności usługowej, dlatego w niniejszym artykule dokonano weryfikacji wpisywania się handlu internetowego w znane klasyfikacje usług. Ponadtoopracowano i opisano współczesny proces świadczenia usługi handlowej on-line, co stanowi niezbędne, wynikające z ewolucji tej formy handlu, uzupełnienie dotychczas prezentowanych schematów świadczenia sprzedaży za pośrednictwem internetu. Celem badań prowadzonych na podstawie krytycznej analizy literatury była konceptualizacja pojęcia usługi handlowej on-line oraz uporządkowanie i uzupełnienie istniejącego stanu wiedzy teoretycznej w tym zakresie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2010). Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa: Difin.
3.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Warszawa: Difin.
4.Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
5.Dobski, P. (2014). Jakość usługi handlowej jako kryterium wyboru przedsiębiorstwa handlu detalicznego w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe, 28, 59–75. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
6.Dobski, P. (2012). Zarządzanie przez jakość w handlu detalicznym. Koncepcja i zastosowanie. Poznań: Wydawnictwo UE w Poznaniu.
7.Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. Wspólnot Europejskich L347/1.
8.Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r. w sprawie konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dz.Urz. Wspólnot Europejskich L 304/64.
9.Dyrektywa 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Dz.Urz. Wspólnot Europejskich L 241 z 17.09.2015.
10.Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych. Dz.Urz. Wspólnot Europejskich. L 204 z 21.07.1998.
11.Dyrektywa 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lipca 1998 r. zmieniająca dyrektywę 98/34/WE ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych. Dz.Urz. Wspólnot Europejskich. L 217 z 5.08.1998.
12.Hammer, M., Champy J. (1996). Reengineering w przedsiębiorstwie. Warszawa: Neumann Management Institute.
13.Ilnicki, D. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.
14.Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner&Ska.
15.Merrilees B., Miller, D. (2001). Superstore Interacitivity: a New Self – service Paradigm of Retail Service. International Journal of Retail and Distribution Management, 8 (29), 379–389.
16.Newman, A.J., Cullen, P. (2002). Retailing: Environment and Operations. London: Thomas Learning.
17.Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Dz.Urz. Wspólnot Europejskich L 77/1.
18.Rudawska, I. (red.) (2009). Usługi w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.
19.Sikorski, M. (2012). Usługi on-line. Jakość, interakcje satysfakcja klienta. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK.
20.MRR (2013). Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Pobrane z: https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/ZmianyWDokumentach/
21.Documents/Szczegolowy_opis_priorytetow_ver16_zatwierdzona_18102012.pdf (18.12.2013).
22.Szopiński, T. (2012). E-konsument na rynku usług. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWU.
23.Szyda, M. (2014). Hybrydowy charakter usług handlowych on-line. W: Kuczewska, J., Stefaniak-Kopoboru, J., Kruk, H., Ekonomiczne wyzwania współczesności. Przedsiębiorstwo (s. 123–131). Sopot: Zakład Poligrafii Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
24.Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami.