Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.53/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 53/1 2018
Warunki rozwoju kapitału społecznego w Hiszpanii i w Polsce – analiza wyników badań

Autorzy: Danuta Miłaszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Rafał Nagaj ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Piotr Szkudlarek
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kapitał społeczny wiążący kapitał społeczny studenci polscy i hiszpańscy
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (43-62)
Klasyfikacja JEL: D71 D85 Z13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kapitał społeczny jako zasób powinien być uważany za jeden z istotnych elementów wzrostu gospodarczego w gospodarkach opartych na wiedzy i czynniku ludzkim. W związku z tym zasadne jest badanie grup pod względem jakości ich kapitału społecznego. Artykuł poświęcony jest zagadnieniom kapitału społecznego, a w szczególności kapitałowi społecznemu typu wiążącego. Głównym celem artykułu jest prezentacja wybranych wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów polskich i hiszpańskich. Badanie zostało przeprowadzone wśród słuchaczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Ekonomii i Administracji Biznesu Uniwersytetu w Vigo pod koniec 2013 roku. Artykuł ma charakter teoretyczny i empiryczny. Celem pierwszej części jest przedstawienie teoretycznych rozważań dotyczących kapitału społecznego, w drugiej natomiast opisano metodologię stosowaną w artykule oraz zaprezentowano wybrane wyniki badań ankietowych. Analiza wybranych wyników badań pozwoliła przedstawić typ wiążący kapitału społecznego i dokonać jego porównań w środowisku hiszpańskim i polskim oraz pokazać różnice w poziomie zaufania do ich bliższego i dalszego otoczenia oraz okoliczności i częstotliwości pomagania innym ludziom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Axelrod, R., Riolo, R.L., Cohen, M.D. (2002). Beyond geography: Cooperation with persistent links in the absence of clustered neighborhoods. Personality and Social Psychology Review, 4 (6), 341–346.
2.Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
3.Edwards, B., Foley, M. (1998). Civil society and social capital beyond Putnam. American Behavioural Scientist, 42, 124–139.
4.Fukuyama, F. (2000). Social Capital and Civil Society. IMF Working Paper, April, WP/00/74, 1–19.
5.Grootaert, Ch., Narayan, D., Jones, V.N., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital, An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper No. 18, The World Bank, Washington, D.C., November 2003. Pobrane z: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15033/281100PAPER0Measuring0social0capital.pdf?sequence=1 (14.04.2018).
6.Grootaert, Ch., Van Bastelaer, T. (2001). Understanding and Measuring Social Capital: a Synthesis of Findings and Recommendations from The Social Capital Initiative. Social Capital Initiative Working Paper Series. Pobrane z: www.worldbank.org/socialdevelopment (21.04.2015).
7.Grunnig, J. (2007). Two-way symmetrical public relations: past, present and future. W: R. Heath (red.), Handbook of Public Relations (s. 11–30). London: Sage.
8.Kää riäinen, J., Lehtonen, H. (2006). The variety of social capital in welfare state regimes – A comparative study of 21 countries. European Societies, 1 (9), 27–57.
9.Lin, N. (2001). Social Capital a Theory of Social Structure and Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
10.Łopaciuk-Gonczaryk, B. (2012). Mierzenie kapitału społecznego. Gospodarka Narodowa, 1–2, (245–246) 1–24.
11.Miłaszewicz, D. (2015). Kapitał społeczny a jakość rządzenia w krajach Unii Europejskiej. W: S. Swadźba, M. Szudy (red.), Systemy gospodarcze i ich ewolucja (s. 76–87). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
12.Nagaj, R., Žuromskaitė, B. (2016). Incomes and the willingness of students in Poland and Lithuania to participate in charitable activities. Journal of International Studies, 2 (9), 127–138.
13.Narayan, D., Cassidy, M.F. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: Development and validation of a social capital inventory. Current Sociology, 2 (49), s. 59–102.
14.Paxton, P. (2002). Social Capital and Democracy: An Interdependent Relationship. American Sociological Review, 67, 254–277.
15.Productivity Commission (2003). Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications. Research Paper, 1743, 25–33.
16.Putnam, R.D. (1995). Tuning In, Tuning Out: The Strange Disappearance of Social Capital in America. Political Science and Politics, 4 (28), 664–683.
17.Sabatini, F. (2009). Social capital as social networks: A new framework for measurement and an empirical analysis of its determinants and consequences. The Journal of Socio-Economics, 38, 429–442.
18.Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiary, typy. Economic Studies, 1 (LXVIII), 69–86.
19.Szkudlarek, P., Biglieri, J.V. (2016). Trust as an element of social capital – evidence from a survey of Polish and Spanish students. Journal of International Studies, 1 (9), 252–264.
20.Van Deth, J.W. (2003). Measuring social capital: Orthodoxies and continuing controversies. International Journal of Social Research Methodology, 1 (6), 79–92.
21.Van Oorschot, W., Arts, Gelissen, J. (2006). Social Capital in Europe. Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon. Acta Sociologica, 2 (49), 149–167.
22.Węziak-Białowolska, D. (2010). Kapitał społeczny w Polsce w świetle diagnozy społecznej – pomiar i wybrane wyniki empiryczne. Studia Demograficzne, 1–2 (157–158), 79–101.
23.World Bank (2000). World Development Report 2000/200: Attacking Poverty. New York: Oxford University Press.
24.World Bank (2002). Empowerment and Poverty Reduction – a Sourcebook. Washington D.C.: World Bank.
25.Wygnański, J., Herbst, J. (red.) (2010). Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego – w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007–2015. Pobrane z: https://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/3kapital_spoleczny_ekspertyza_JJW_26012011.pdf (20.03.2018).
26.Zakrzewska, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju kapitału społecznego w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2(32), 79–96.
27.Zarycki, T. (2006). Społeczne konsekwencje rozwoju Internetu – rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych? W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna Przestrzeń Internetu (s. 337–346). Warszawa: Wydawnictwo Academica.