Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/1-14
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/1 2015
Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich

Autorzy: Grażyna Krzyminiewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: ekonomia społeczna wykluczenie społeczne obszary wiejskie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (185-194)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwestii wykorzystania możliwości tkwiących w działalności podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, zwłaszcza w warunkach zagrożenia degradacją cywilizacyjną niektórych z nich. Na przykładzie wybranych typów podmiotów autorka wskazuje na ich komplementarny wobec gospodarki rynkowej charakter, pozwalający na integrację oraz reintegrację społeczną i zawodową osób wykluczonych, a także ekonomię społeczną jako instrument przeciwdziałania marginalizacji wiejskich społeczności lokalnych i alternatywę dla transferów socjalnych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-opieka-spoleczna/beneficjenci-pomocy-spolecznej-i-swiadczenrodzinnych-
2.Centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej w 2013 r., Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia oraz Urząd Statystyczny w Krakowie, Warszawa, 23 październik 2014.
3.Frączek M., Charakterystyka rynku pracy w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji grup defaworyzowanych, w: Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce – zasady, perspektywy i kierunki współpracy, red. S. Mazur, A. Pacut, FISE, Warsz
4.Frieske K.W., Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne
5.Badania, metody, wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, Instytut Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
6.Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
7.Grosse T., Hardt Ł., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, 2010. www.mrr.gov.pl/aktualnos/fundusze_europejskie_2007_2013 (dostęp styczeń 2013).
8.Koral J., Centra integracji społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2008.
9.Mika B., Kręgi wykluczenia społecznego w województwie wielkopolskim w świetle badań własnych, w: Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka?, red. J. Tittenbrun, Wydawnictwo Nacom, Poznań 2010.
10.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art, 5533,6862,rzad-przyjal-krajowy-program-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html (dostęp 10.11.2014).
11.Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2012.
12.Roelants B., Defining the Social Economy?, w: Preparatory Dossier to the First European Social Economy Conference in the EU Candidate Countries, Praha 2002.
13.Rymsza M., Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, „Trzeci Sektor” 2005, nr 2.
14.Stanny M., Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich, w: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, Fundacja na Rzecz Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2012.
15.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, DzU nr 94, poz. 651.
16.Zagożdżon A., Regiony peryferyjne a zagadnienia peryferyjnych układów osadniczych. Wybrane zagadnienia teoretyczne i badawcze, „Przegląd Geograficzny” 1980, nr 52 (4).