Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Makroekonomiczna polityka zatrudnienia w gospodarce polskiej w latach 2000-2015

Autorzy: Ryszard Barczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: bezrobocie zatrudnienie polityka fi skalna polityka pieniężna polityka stabilizacji
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (33-46)
Klasyfikacja JEL: E24 E51 E62
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym z ważniejszych celów realizowanych w gospodarkach rynkowych w sferze stabilizacji makroekonomicznej jest wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia. Zamiarten jest osiągany poprzez, mające charakter makro- lub mikroekonomiczny, działania na rynku pracy. Makroekonomiczna polityka zatrudnienia wykorzystuje narzędzia polityki fiskalnej lub/i pieniężnej. Mikroekonomiczna regulacja rynku pracy wykorzystuje aktywne lub pasywne instrumenty doskonalące funkcjonowanie rynku pracy. Celem pracy jest zbadanie charakteru oddziaływania narzędzi fi skalnych i pieniężnych stosowanych w ramach polityki zatrudnienia na kształtowanie się stopy bezrobocia w gospodarce polskiej w latach 2000–2015. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich omówiono narzędzia polityki fi skalnej i pieniężnej, stosowane na rynku pracy w gospodarkach rynkowych. Część druga przedstawia analizę uzyskanych wyników empirycznych, które wskazują, że rola makroekonomicznej polityki zatrudnienia w Polsce nie jest jednoznaczna.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarczyk, J.K. (1990). Polityka pieniężna przeciw infl acji. Studium gospodarki kapitalistycznej. Warszawa: PWN.
2.Biuletyn Statystyczny GUS (2015). Warszawa: GUS.
3.Drabowski, E. (1987). Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu. Warszawa: PWN.
4.Friedman, M. (1976). Infl ation and Unemployment. Nobel Memorial Lecture, December 13.
5.Jarmołowicz, W., Knapińska, M. (2005). Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
6.Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2010). Polityka państwa na rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. Polityka społeczna, 5–6.
7.Kwiatkowski, E. (1988). Neoklasyczne teorie zatrudnienia. Teoria i współczesność. Warszawa: PWN.
8.Kwiatkowski, E. (2014). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Labour Market Policies for the 1990s (1990). Paris: OECD, Annex.
10.Layard, R., Nickell, S., Jackman, R. (1991). Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labor Market. Oxford: Oxford University Press.
11.Phelps, E.S. (1970). Introduction. W: Microeconomic Fundation of Employment and Infl ation Theory. New York: W.W. Norton and Co.
12.Phillips, A.W. (1958). The Relation between Unemployment and the Rate of change of Money Wege Rates in the United Kingdom 1861–1957. Economica, 97–100 (XXV).
13.Wiśniewski, Z. (1994). Polityka zatrudnienia i rynku pracy w RFN. Toruń: UMK.