Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Podejście sieciowe w zarzadzaniu przedsiębiorstwem na rynkach zagranicznych

Autorzy: Ireneusz Drabik
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Słowa kluczowe: internacjonalizacja przedsiębiorstwa zarządzanie międzynarodowe turbulencja otoczenia podejście sieciowe sieć międzyorganizacyjna
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (73-86)
Klasyfikacja JEL: L14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania podejścia sieciowego w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji otoczenia międzynarodowego. Dokonano identyfi kacji i charakterystyki struktur sieciowych jako rosnącej na znaczeniu odmiany struktur organicznych (w porównaniu do tradycyjnych struktur mechanistycznych). Istotę podejścia sieciowego opisano w kontekście prawidłowości wynikających z klasycznego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstwa (tzw. model uppsalski), w tym wiedzę o możliwościach zaangażowania przedsiębiorstwa w międzynarodowe sieci potraktowano jako ważne uwarunkowanie procesu jego internacjonalizacji. Scharakteryzowano także zróżnicowane warianty strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa możliwe do wykorzystania w ramach międzynarodowej sieci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bielski, M. (2002). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
2.Drabik, I. (2008). Zarządzanie wiedzą w korporacjach transnarodowych. W: C.F. Hales (red.), Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
3.Drabik, I. (2009a). Koncepcja internacjonalizacji przedsiębiorstwa – stan obecny i kierunki rozwoju. W: A. Limański, R. Milic-Czerniak (red.), Współczesny marketing wobec problemów globalizacji gospodarki. Katowice: WSZMiJO.
4.Drabik, I. (2009b). Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstwa – podejście sieciowe. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kiero
5.Drabik, I. (2015). Powiązania sieciowe a rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, XLII (3). Nauki Humanistyczno-Społeczne, 425.
6.Duliniec, E. (red.) (2007). Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
7.Duliniec, E. (2009). Marketing międzynarodowy. Warszawa: PWE.
8.Fonfara, K. (red.) (2009). Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe. Warszawa: PWE.
9.Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
10.Johanson, J., Mattsson, L.G. (1993). Internationalization of Industrial Systems. A Network Approach. W: P.J. Buckley, P. Ghauri (red.), The Internationalization of the Firm. London: Academic Press.
11.Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The Internationalization Process of the Firm. A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Markets Commitments. Journal of Internationalization Business Studies, 8 (1).
12.Johanson, J., Vahlne, J.E. (2009). The Uppsala Internationalization Process Model Revisited. From Liability of Foreignness to Liability of Outsidership. Journal of International Business Studies, 40.
13.Karasiewicz, G. (2013). Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
14.Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Krupski, R. (red.) (2005). Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji. Warszawa: PWE.
16.Limański, A., Drabik, I. (2005). Internacjonalizacja i globalizacja działalności przedsiębiorstw. W: J. Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i
17.Limański, A., Drabik, I. (2010). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Difin.
18.Obłój, K., Wąsowska, A. (red.) (2014). Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
19.Malara, Z. (2007). Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Oczkowska, R. (2013). Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji. Motywy – Strategie – Tendencje. Warszawa: Difin.
21.Patora-Wysocka, Z. (2012). Procesy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
22.Pietrasieński, P. (2014). Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej. Warszawa: PWE.
23.Vahlne, J.E., Ivarsson, I., Johanson, J. (2011). The Tortuous Road to Globalization for Volvo’s Heavy Truck Business. Extending the Scope of the Uppsala Model. Internationalization Business Review, 20.
24.Wiktor, J.W., Oczkowska, R., Żbikowska, A. (2008). Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki. Warszawa: PWE.