Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Wydajność pracy a rozwój społeczno-gospodarczy w regionach Polski (w latach 1995–2013)

Autorzy: Wacław Jarmołowicz
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Sławomir Kuźmar
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: wydajność pracy rozwój społeczno-gospodarczy związki przyczynowo- skutkowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (123-138)
Klasyfikacja JEL: J01 J21
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest próba określenia relacji zachodzącej pomiędzy wydajnością pracy a rozwojem społeczno-gospodarczym polskich województw. Dokonano analizyi oceny poziomu rozwoju polskich regionów2 (w oparciu o metody taksonomiczne), a także empirycznej identyfi kacji związku występującego pomiędzy wydajnością pracy a poziomem rozwoju tychże regionów (przy wykorzystaniu testów przyczynowości w sensie Grangera). Przeprowadzone analizy i oceny wykazały przy tym, że w badanym okresie występowało istotne, a także utrzymujące się zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów przy dominacji województwa mazowieckiego, a także przy stosunkowo niskim poziomie rozwoju województw tzw. ściany wschodniej. Testy przyczynowości potwierdziły natomiast występowanie istotnej relacji przyczynowo-skutkowej pomiędzy wydajnością pracy a poziomem rozwoju tylko wśród części polskich województw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blinder, A., Baumol, W. (1993). Economics: Principles and Policy. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.
2.Ertur, C., Le Gallo, J., Baumont, C. (2006). The European Regional Convergence Process, 1980-1995. Do Spatial Regimes and Spatial Dependence Matter? International Regional Science Review.
3.Granger, C.W.J. (1969). Investigating casual relations by econometric models and crossspectral models. Econometrica, 37.
4.GUS (2013). Bank Danych Regionalnych. Pobrano z: http://stat.gov.pl/bdl (4.01.2016).
5.Hellwig, Z. (1981). Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielowymiarowych obiektów gospodarczych. W: W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomicznomatematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, s. 46–68. Wars
6.Jabłoński Ł. (2014). Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002–2010. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37 (1).
7.Jarmołowicz, W. (2014). Wzrost gospodarczy – pomiar, źródła i konsekwencje. W: W. Jarmołowicz (red.), Podstawy makroekonomii. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
8.Jarmołowicz, W., Kuźmar, S. (2014). Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie – na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000–2012. Studia i Prace WNEiZ. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
9.Krugman, P. (1990). The age of diminished expectaisions. London: MIT Press.
10.Malaga, K., Kliber, P. (2007). Konwergencja a nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
11.Nordhaus, W.D., Samuelson, P.A. (2012). Ekonomia. Wyd. 19. Poznań: Rebis.
12.OECD (2001). The OECD Productivity Manual: A Guide to the Measurement of Industry – Level and Aggregate Productivity. International Productivity Monitor, 2.
13.Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
14.Tokarski, T. (2005). Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo PTE.