Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Zadłużenie publiczne w krajach Afryki Subsaharyjskiej

Autorzy: Agnieszka Tomczak
Politechnika Warszawska
Słowa kluczowe: dług publiczny obligacje rządowe Afryka Subsaharyjska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (343-356)
Klasyfikacja JEL: H63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie zadłużenia publicznego krajów Afryki Subsaharyjskiej, w szczególności zmian w wysokości i strukturze zadłużenia zagranicznego. Metodabadawcza to analiza danych ze statystyk regionalnych, ocen wiarygodności kredytowej i wybranych publikacji. Tezą jest stwierdzenie, że w latach 2006–2014 zaszły zmiany w poziomie i strukturze długów zagranicznych krajów regionu w kierunku częściowego ich urynkowienia. Wiążą się z tym zarówno korzyści, jak i ryzyka dla emitentów oraz inwestorów. Dynamiczny rozwój gospodarek wschodzących w minionym ćwierćwieczu wiąże się ze wzrostem wydatków państwa na rozbudowę infrastruktury i usługi publiczne, przy czym potrzeby wymienionych krajów są tu szczególnie duże. Popyt na surowce mineralne i produkty rolne pochodzące z tego regionu spowodował szybki wzrost PKB i eksportu, za którym powinny nadążać pozytywne zmiany w zarządzaniu sektorem publicznym, w tym zadłużeniem państwowym. Po anulowaniu długów, kraje te zaciągają nowe pożyczki, a część z nich emituje obligacje, co wcześniej nie było możliwe.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adams, P. (2015). Africa debt rising. Counterpoints series. Africa Research Institute. African Statistic Yearbook (2009, 2014).
2.Blommestein, H., Horman, G. (2007). Government Debt Management and Bond Markets in Africa. OECD Financial Market Trends, 92 (1).
3.Clark, G. (2014). Pożegnanie z jałmużną. Krótka historia gospodarcza świata. Poznań: Zysk i S-ka.
4.Conzato, F. (2002). The burden of debt in Sub-Saharan Africa: are we up to the challenge? The Courier ACP-EU, March–April, 34–36.
5.Siwińska-Gorzelak, J. (2015). Dług publiczny a wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
6.Lagarde, Ch. (2014). Africa Rising – Building to the Future. Przemówienie w Maputo 29 maja 2014 r. Pobrano z: www.inf.org/external/np/speeches/20-14/052914.htm (29.01. 2016).
7.Marchewka-Bartkowiak, K. (2008). Zarządzanie długiem publicznym teoria i praktyka państw Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Tafirenyika, M. (2015). How healthy is Africa’s sovereign bond debt? Africa Renewal, April.
9.The Gambia’s fi nancial woes do not portend an African public-debt crisis. 31 January 2015. Pobrano z: http://www.economist.com/news/fi nance-and-economics/21641261-gambias-fi nancial-woes-do-not-portend-african-public-debt-crisis-not (6.01. 2016).
10.Walker, R. (2014). A worrying Build-up of borrowing. The coming African debt crisis. The Economist, November.
11.Ward, G.F. (2015). Sovereign debt – a threat to the African growth story? Africa Watch, 9.
12.Zawiślińska, I. (red.) (2014). Współczesne państwo a dług publiczny. Dylematy i mity. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.