Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Budownictwo niskoenergetyczne – nowe trendy na rynku budownictwa

Autorzy: Lidia Matuszko
Uniwersytet Szczeciński

Justyna Parzych
Uniwersytet Szczeciński

Józef Hozer
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne nieruchomości Unia Europejska ochrona środowiska budownictwo niskoenergetyczne
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (21-31)
Klasyfikacja JEL: A19 D40 P48 R38 R33 R31 R30 Q48 Q50 Q55 Q58
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano założenia nowego trendu na rynku budownictwa, a mianowicie budownictwo niskoenergetyczne, jako konsekwencje wprowadzenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, zgodnie z którą do końca 2020 roku budownictwo niskoenergetyczne stanie się standardem budownictwa we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Przeprowadzono analizę SWOT omawianego zagadnienia z punktu widzenia Polski. Dokonano porównania skuteczności realizacji dyrektywy w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baden, S., Fairey, P., Waide, P., Laustsen, J. (2006). Hurdling Financial Barriers to Lower Energy Buildings: Experiences from the USA andEurope on Financial Incentives and Monetizing Building Energy Savings in Private Investment Decisions. Proceedings of 2006 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, American Council for an Energy Efficient Economy, Washington DC.
2.Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Wege zum Effizienzhaus Plus.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19.05.2010 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
4.Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzony w Kioto 11.12.1997.
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2008, nr 201, poz. 1238.
6.Rosenthal, E. (2008). Houses With No Furnace but Plenty of Heat. The New York Times, 12, 15.
7.Torcellini, P., Pless, S., Deru, M. (2006) Zero Energy Buildings: A Critical Look at the Definition Paul Torcellini, Shanti Pless, Michael Deru National Renewable Energy Laboratory. Drury Crawley, U.S. Department of Energy. National Renewable Energy Laboratory report: NREL/CP-550-39833.
8.US Department of Energy (2015). A Common Definition for Zero Energy Buildings.
9.Ustawa z 27.08.2009 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2009, nr 161, poz. 1279.
10.Węglarz, A., Stępień, R. (2011). Dom pasywny. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju przy współpracy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
11.Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
12.Zeller, T. Jr. (2010). Beyond Fossil Fuels: Can We Build in a Brighter Shade of Green? The New York Times, 9, 5.