Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/1-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/1 2018
Analiza kompletności danych z rejestru cen i wartości na przykładzie powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego w latach 2010–2017

Autorzy: Leszek Dawid
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: rejestr cen starostwo powiatowe porównanie
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (91-102)
Klasyfikacja JEL: R52 K11 P14 H27
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza kompletności danych znajdujących się w rejestrze cen i wartości (RCiWN). Badaniom poddano transakcje nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami o funkcji mieszkalnej. Artykuł stanowi kontynuację wcześniejszych badań autora. Do analizy wybrano następujące cechy rynkowe: cena transakcyjna, powierzchnia użytkowa, rok budowy budynku, konstrukcja ścian budynku, liczba kondygnacji, wielkość działki. Dane uzyskano w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu i Koszalinie. Badanie przeprowadzono na przykładzie powiatu kołobrzeskiego i koszalińskiego w latach 2010–2017. W badaniu zastosowano technikę analizy ilościowej i jakościowej dokumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budzyński, T. (2012). Rejestr cen i wartość nieruchomości jako źródło danych dla potrzeb analizy rynku nieruchomości. Rzeczoznawca Majątkowy, 74 (2), 4–11.
2.Bydłosz, J., Cichociński, P., Parzych, P. (2010). Możliwości pokonania ograniczeń Rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi Gis. Studia Informatica, 31, 2B (90), 229 –243.
3.Dane z rejestru cen i wartości z powiatu koszalińskiego i kołobrzeskiego za lata 2010–2017.
4.Dawid, L. (2017). Charakterystyka rynku nieruchomości mieszkalnych i ich wycen z lat 2010–2015 na przykładzie gminy Mielno. Przegląd Nauk Stosowanych, 14, 56–71.
5.Dawid, L. (2018). Analysis of Data Completeness in the Register of Real Estate Prices and Values Used for Real Estate Evaluation on the Example of Koszalin District in the Years 2010–2016. Folia Oeconomica Stetinensia (w druku).
6.Foryś, I., Kokot, S. (2001). Problemy badania rynku nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 318, 175–182.
7.Hopfer, A., Cegielski, S., Pietrzak, L. (2012). Rejestr cen i wartości nieruchomości w świetle projektu rozporządzenia RM w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – wpływ ww. rozporządzenia na jakość i wiarygodność RCIWN. Rzeczoznawca Majątkowy, 74 (2), 4–11.
8.Kokot, S. (2015). Jakość danych o cenach transakcyjnych na rynku nieruchomości. Acta Scientarium Administratio Locorum, 14 (1), 43–29.
9.Konowalczuk, J. (2014). The Corporate Real Estate Market in Public Statistics in Poland. Real Estate Management and Valuation, 22 (2), 41–51.
10.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 5.09.2013 w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dz.U. 2013, poz. 1183, z późn. zm.
11.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9.07.2014 w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. Dz.U. 2014, poz. 917, z późn. zm.
12.Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. 2007, poz. 2109, z późn. zm.
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z 17.01.2013 w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Dz.U. 2013, poz. 249.
14.Rozporządzenie z 10.06.2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Warszawa, poz. 1034.
15.Ustawa z 23.04.1964 – Kodeks cywilny. Dz.U. 2017, poz. 459.
16.Ustawa z 17.05.1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 2015, poz. 520, z późn. zm.
17.Ustawa z 14.02.1991 – Prawo o notariacie. Dz.U. 1991, nr 22, poz. 91, z późn. zm.
18.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2014, poz. 518, z późn. zm.
19.Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2015, poz. 2135, z późn. zm.
20.Ustawa z 16.11.2006 o opłacie skarbowej. Dz.U. 2015, poz. 783, z późn. zm.