Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
The assessment of effectiveness of form of professional activisation in Poland with respect to voivodeships
(Ocena skuteczności form aktywizacji zawodowej w Polsce według województw)

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Krzysztof Dmytrów ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: formy aktywizacji zawodowej koszt uczestnictwa efektywność zatrudnieniowa i kosztowa
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:11 (11-21)
Klasyfikacja JEL: C38 J68
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zmniejszenie niedopasowań strukturalnych na rynku pracy są głównymi celami programów zatrudnienia wdrażanych w Polsce przez urzędy pracy. Do oceny skuteczności realizowanych form aktywizacji zawodowej wyznacza się koszt uczestnictwa w formie aktywizacji, współczynniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej. Celem artykułu jest ocena efektywności wykorzystania, przez powiatowe urzędy pracy środków z Funduszu Pracy w latach 2008–2017 na finansowanie podstawowych form aktywizacji zawodowej. Oceny skuteczności programów dokonano na podstawie mapy: efektywność kosztowa – efektywność zatrudnieniowa. Badanie wskazało na zróżnicowanie efektywności wykorzystania funduszy w poszczególnych województwach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieszk-Stolorz, B. (2017). Cumulative Incidence Function in Studies on the Duration of the Unemployment Exit Process. Folia Oeconomica Stetinensia, 1 (17), 138–150. DOI:10.1515/foli-2017-0011.
2.Bieszk-Stolorz, B., Dmytrów, K. (2018). Efektywność form aktywizacji zawodowej w przekroju wojewódzkim. Wiadomości Statystyczne, 12 (691), 57–74.
3.Heckman, J.J., Lalonde, R.J., Smith, J.A. (1999). Chapter 31. The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs. Handbook of Labor Economics, 3/1, 1865–2097. DOI: 10.1016/S1573-4463(99)03012-6.
4.Knapińska, M. (2015). Efektywność polityki rynku pracy – aspekty teoretyczne i praktyczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 401, 187–197. DOI: 10.15611/pn.2015.401.17.
5.MRPiPS (2016). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2015 roku. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6.MRPiPS (2019). Efektywność form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej. Retrieved from https://archiwum.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/efektywnosc-form-promocjizatrudnienia-i-aktywizacji-zawodowej (5.03.2019).
7.Rękas, M. (2013). Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej w Polsce w latach 2005–2011. Zarządzanie i Finanse, 2/3 (11), 349–360.
8.Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (red.) (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.