Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury

Autorzy: Marek Tomaszewski
Uniwersytet Zielonogórski
Słowa kluczowe: współpraca sfera nauki sfera biznesu
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (249-258)
Klasyfikacja JEL: P13 O31 O32 D23 L24
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie znaczenie współpracy między podmiotami ze sfery biznesu i nauki. Jednak obecnie na terenie Polski nie występuje ona zbyt często. Sytuacja taka jest spowodowana przez wiele uwarunkowań, wśród których można wymienić m.in. niedostrzeganie przez część przedsiębiorców korzyści z jej występowania. W tym kontekście celem artykułu jest identyfikacja teoretycznych korzyści współpracy między podmiotami ze sfery nauki i biznesu dokonaną na podstawie studiów literaturowych. Konsekwencją tak sformułowanego celu badawczego jest przyjęta metodyka badawcza bazująca na analizie problemu w literaturze przedmiotu. Studiując literaturę przedmiotu, można spotkać się z opiniami, że korzyści z występowania współpracy między omawianymi sferami były dostrzegane przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Współpraca ta przyczyniała się do wdrażania innowacji usprawniających, a nie pionierskich. Jednak najczęściej dostrzeganymi korzyściami były te związane z obniżką kosztów związanych ze wspólnie realizowaną działalnością B+R oraz związane z rozłożeniem ryzyka związanego z tymi pracami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamik, A. (2008). Competitive Advantage Based on Cooperation. Lodz: Technical University of Lodz.
2.Alderson, W. (1965). Dynamic Marketing Behavior. A Functionalist Theory of Marketing. Homewood: Richard D. Irvin, Inc.
3.Bengtsson, M., Kock, S. (2000). Coopetition in Business Networks – to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 4 (29),
4.411–426.
5.Białas, A. (2017). Misją uczelni jest uczyć. Pobrano z: https://nkn.gov.pl/misja-uczelni-jest-uczyc (17.09.2018).
6.Broström, A., Lööf, H. (2006). What do we know about firms’ research collaboration with universities? New quantitative and qualitative evidence. Working
7.Paper Series in Economics and Institutions of Innovation from Royal Institute of Technology, CESIS – Centre of Excellence for Science and Innovation
8.Studies, No. 74. Pobrano z: https:// econpapers.repec.org/paper/hhscesisp/0074.htm (17.09.2018).
9.Bruffee, K.A. (1995). Cooperation learning versus collaborative learning. Change, 27, 12–18. Dunaj, B. (red.) (1996). Słownik współczesnego języka
10.polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.
11.Freel, M.S., Harrison, R.T. (2006). Innovation and cooperation in the small firm sector: Evidence from Northern Britain. Regional Studies, 40, 289–305.
12.Grudzewski, W., Hejduk, I. (2008). Zarządzanie innowacjami. Zaawansowane technologie i wyzwanie dla konkurencyjności. Warszawa: Difin.
13.Hillebrand, B., Biemas, D. (2003). The relationship between internal and external coopera- tion: Literature review and proposition. Journal of Business
14.Research, 9 (56), 735–743.
15.Huxman, C. (1996). Creating Collaborative Advantage. London: Sage Publication. Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele,
16.bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
17.Jurkowska, A. (2005). Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza.
18.Kondratiuk-Nierodzińska, M., Grabowiecki, J. (2004). Wstępna analiza w zakresie innowacyjności województwa podlaskiego. Raport z zadania 4 projektu.
19.Białystok: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podlaskiego.
20.Lejpras, A., Stephan, A. (2011). Locational conditions, cooperation, and innovativeness: Evidence from research and company spin-offs. Annals of
21.Regional Science, 46, 543–575.
22.Lichtarski, L. (1992). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
23.Lis, A. (2013). Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce. Zarządzanie i Finanse, 1 (4), 295–311.
24.Matusiak, K.B., Guliński, J. (red.) (2010). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. Siły motoryczne i bariery. Poznań–Łódź–Wrocław
25.Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
26.Nowak, P. (2012). Poziom innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów UE. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 19, 153–168.
27.Pasieczny, L., Aranowski, A. (red) (1981). Encyklopedia organizacji i zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
28.Pluta-Olearnik, M., Jakubowicz, M. (2009). Relacje uczelni z otoczeniem. W: M. Pluta-Olearnik (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem (s.
29.87–120). Warszawa: Difin.
30.Podobiński, A. (red.) (2004). Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo- Dydaktyczne.
31.Poznańska, K. (2016). Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z podmiotami ze- wnętrznymi w zakresie innowacyjności. Studia Ekonomiczne.
32.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 280, 143–156.
33.Strzyżewska, M. (2008). Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania – Przedsiębiorczość, 6
34.(20), 71–87.
35.Tanghe, J., Wisse, B., van der Flier, H. (2010). The Role of Group Member Affect in the Relationship between Trust and Cooperation. British Journal of
36.Management, 2 (2), 359–374.
37.Trzmielak, D., Grzegorczyk, M. (2014). Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu – determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców. Handel
38.Wewnętrzny, 5 (352), 294–306.