Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Rozwój kompetencji przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego

Autorzy: Sebastian Narojczyk ORCID
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: kompetencje przedsiębiorstw rozwój kompetencji przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego
Rok wydania:2019
Liczba stron:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: L22 L24 L26 M10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kompetencje przedsiębiorstw jako kombinacje zdolności, umiejętności, wiedzy oraz technologii umożliwiają tworzenie unikatowych i trudnych do skopiowania narzędzi, dzięki którym podmioty mogą rywalizować na rynku. Jednak ze względu na zmienny, dynamiczny charakter oraz możliwość ich skopiowania w długim okresie przez konkurentów muszą być stale rozwijane. Celem artykułu jest identyfikacja potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji przedsiębiorstw. Badania empiryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metody badania ankietowego oraz wywiadu bezpośredniego na próbie 162 podmiotów zlokalizowanych w Polsce i funkcjonujących w jednym z sektorów przetwórstwa przemysłowego. W artykule przedstawiono wyniki badań, w ramach których przedsiębiorcy oceniali stopień potrzeby rozwoju poszczególnych kompetencji przedsiębiorstw. Uzyskany materiał empiryczny został poddany analizie czynnikowej umożliwiającej zredukowanie liczby zmiennych oraz wyodrębnienie czynników, które w istotny sposób tłumaczyły analizowany problem badawczy. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w pierwszej kolejności dostrzegają konieczność rozwoju kompetencji, które będą oddziaływać na wizerunek firmy zarówno w branży, jak i na rynku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bergenhenegouwen, G.J. (1996). Competence development – a challenge for HRM professionals: core competences of organizations as guidelines for the development of employees. Journal of European Industrial Training, 9, 29–35.
2.Bratnicki, M. (2000). Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
3.Enginoğlu, D., Arikan, C.L. (2016). A Literature Review on Core Competencies. International Journal of Management, 3 (7), 120–127.
4.Kaiser, H.F. (1960). The Application of Electronic Computers to Factor Analysis. Educational and Psychological Measurement, 1, 141–151.
5.Kay, J., Ehrlich, A. (1996). Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
6.Marcinkowski, B. (2018). Strategie współpracy z kooperantami biernym. Studia i Prace WNEiZ US, 52/2, 331–340.
7.Marszałek, A. (2006). Model kluczowych kompetencji jako instrument rozwoju firmy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 700, 265–280.
8.Nowak, D., Sobolewski, H. (2017). Czynniki stymulujące i destymulujące aktywność innowacyjną przedsiębiorstw – wyniki badań. Studia i Prace WNEiZ US, 48/3, 179–191.
9.Nowak, D., Wojtkowiak, G. (2016). Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwach przemysłowych – wyniki badań. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 52–69.
10.Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation (SSRN Scholarly Paper nr ID 1505251). Social Science Research Network, Rochester, NY.
11.Sitko-Lutek, A. (2008). Istota i cechy kompetencji organizacji. W: S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją (s. 417–424). Warszawa: Difin.
12.Zakrzewska-Bielawska, A., Flaszewska, S. (2013). Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym. W: A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne (s. 222–254). Warszawa: Wolters Kluwer.