Search

Result: Found records: 57.
Page
List
# Article title Issue number Year of publication
1. Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Go to
2. Wsparcie internacjonalizacji – programy stymulowania umiędzynarodowienia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
3. Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
4. Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej jako jednostki mikro
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
5. Ryzyko w mikro i małych przedsiębiorstwach – między szansą a zagrożeniem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
6. Ryzyko w opinii mikroprzedsiębiorców – szansa czy zagrożenie?
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
7. Fundusz Kapitału Zalążkowego w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
8. Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
9. Wsparcie publiczne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w perspektywie finansowej 2007–2013
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
10. Leasing jako źródło finansowania rozwoju mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
11. Implementacja systemu informacyjnego klasy ERP w mikro i małym przedsiębiorstwie (studium przypadku)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
12. Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
13. Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach przemysłowych Polski wschodniej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Go to
14. Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Go to
15. Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym jednostek mikro i małych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 120 2015 2015 Go to
16. ROLA DORADZTWA GOSPODARCZEGO W TWORZENIU WIEDZY I STRATEGII ROZWOjU W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
17. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEjSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Go to
18. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Go to
19. Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zielonych zamówień publicznych w Polsce
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
20. Biznes versus społeczeństwo w epoce globalizacji
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
21. Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 125 2016 2016 Go to
22. Curiositas jako kategoria kultury barokowej (XVI–XVII wiek)
(Meluzyna)
nr 1 (4) 2016 2016 Go to
23. WYBRANE ASPEKTY DROBNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Go to
24. Risk management according to the studies among exporting microenterprises from Western Pomerania
(European Journal of Service Management)
Vol. 20, 4/2016 2016 Go to
25. “New Historical Demography” in Russia: evolution or a leap?
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 1 2016 Go to
26. Determinanty działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – regresja logistyczna
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
27. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
28. Wsparcie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w perspektywie finansowej 2014–2020
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
29. Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Go to
30. The significance of trade credit for micro and small enterprises
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Go to
31. Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Go to
32. The nexus Between the Growth of Microfinance Institutions and the Macroeconomic Context in Vietnam
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Go to
33. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Go to
34. Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
35. Wybrane zagadnienia identyfikacji, wyceny i kalkulacji kosztów produkcji biopaliw trzeciej generacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 127 2017 2017 Go to
36. Dietary Intake of Minerals in Diets of Adults Preparing for Marathon
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 18, No. 2/2017 2017 Go to
37. Badania ilościowe w finansach przedsiębiorstw i rachunkowości – wyzwania metodyczne
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
38. Spatial differences in investment outlays of micro and small enterprises in Poland
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2018 (91) 2018 Go to
39. Wykup akcji własnych mniejszych spółek kapitałowych – korzyści i zagrożenia
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
40. Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej jednostek mikro a ocena ich sytuacji finansowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
41. Elektroniczne narzędzia komunikacji marketingowej w biznesie mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Go to
42. Sposoby postrzegania i wykorzystywania fotokodów przez klientów indywidualnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Go to
43. Obsługa rachunkowości jednostek małych i mikro w kontekście zmian regulacji ustawowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
44. Motywy korzystania z kredytu kupieckiego przez mikroprzedsiębiorstwa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Go to
45. Czy makroekonomia musi mieć mikroekonomiczne podstawy?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Go to
46. Badanie gospodarności w mikroskali – międzynarodowa analiza porównawcza
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
47. Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Go to
48. Zagrożenia w funkcjonowaniu jednolitego pliku kontrolnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Go to
49. Wpływ zmian prawa bilansowego na ocenę ryzyka kredytowego mikrojednostek
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 132 2018 2018 Go to
50. Psychical distance in the internationalisation process of micro and small enterprises
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
51. Repayable financial instruments in the European Union – the range of effect and efficacy
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
52. Determinants of the success of the project „Implementation of CSR strategy” implemented in a microenterprise – case study
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Go to
53. Management of the personnel function in a changing environment
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
54. Microfinance and microfinance institutions – development directions and prospects
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Go to
55. Microinsurance in limiting insurance exclusion
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
56. Challenges faced by the regional financial institutions engaged in enterprise financing
(European Journal of Service Management)
Vol. 28/2, 4/2018 2018 Go to
57. MicroRNAs as new immunity regulators in viral and bacterial infections
(Acta Biologica)
No. 27 2020 Go to
Page