Marketing i Zarządzanie

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (47) 2017
Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Efficient Marketing Communication Contemporary Challenge for Cluster Management)

Authors: Bogusław Bembenek
Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania
Keywords: cluster management marketing communication development
Year of publication:2017
Page range:21 (83-103)
Klasyfikacja JEL: M21 M31 M15 L14 L22 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of the paper is to characterize the importance of marketing communications in the process of cluster development. The paper consists of two integral parts. The first presents specific attributes and strategic dimension of cluster marketing communications. The second characterizes the activity of Polish clusters in the area of marketing communications based on secondary sources. The paper emphasizes that formal and informal marketing communications are multifaceted and complex processes. They aim to increase the recognition of clusters, create cluster loyalty and membership satisfaction and brand clusters by building relatively long-term relationships with their key stakeholders in internal and external environments. The considerations concerning the subject of the paper are based on the selected results of theoretical and desk research.
Download file

Article file

Bibliography

1.Boesso, I., D’Orazio, M.S., Torresan, A. (2014). Marketing klastra i budowanie jego marki. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.Chorób, R. (2015). Koordynator klastra kluczowym elementem rozwoju innowacyjnych więzi integracyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 331–339.
3.Chorób, R. (2016a). Sprawna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna determinantą efektywnego funkcjonowania i rozwoju struktury klastrowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 123, 29–38.
4.Chorób, R. (2016b). Znaczenie działań promocyjnych i marketingowych dla efektywnego funkcjonowania i rozwoju klastrów rolno-spożywczych. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 187–195.
5.Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M. (2016). Komunikacja marketingowa w organizacjach non profit jako dialog z otoczeniem. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 137–145.
6.Deloitte (2010). Benchmarking klastrów w Polsce – 2010. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
7.Drożdzal, J. (2012). Wsparcie nowoczesnych technologii – kooperacyjne systemy informacyjne. W: M. Frankowska (red.), Tworzenie wartości w klastrze. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
8.Drzazga, M. (2016). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego na początku XXI wieku. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 261, 86–99.
9.Frączek, D., Kryjom, P. (2016). Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach – edycja 2015. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.Hodak, Z., Rocco, S., Hodak, M. (2015). The role of integrated marketing communications in cluster development. W: D. Vercic, D. Jugo, L. Ciboci (red.), Communication Management Forum 2015. Reconciling ‒ the traditional and contemporary. The new integrated communication. Zagreb: Edward Bernays College of Communication Management.
11.Hołub, J. (2012). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2012. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
13.Knop, L. (2013). Zarządzanie klastrem: koncepcje, strategie, modele. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
14.Koszarek, M. (2011). Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
15.Kowalski, A.M. (2012). Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego. W: M.A. Waresa, K. Poznańska (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
16.Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140, 9–21.
17.Małachowska, M. (2012). Komunikowanie w klastrze – wykorzystanie public-relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 719. Ekonomiczne Problemy Usług, 94, 191–203.
18.Małachowska, M. (2013). Komunikacja marketingowa w organizacjach klastrowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 751. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 29, 113–122.
19.Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2016). Nowoczesne narzędzia komunikacji marketingowej w kreowaniu wizerunku regionu. Marketing i Zarządzanie, 4 (45), 183–192.
20.Palmen, L., Baron, M. (2011). Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
21.Pilarczyk, B. (2011). Innowacje w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, 9, 271–286.
22.Piotrowski, M. (2015). Standardy zarządzania klastrem. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
23.Plawgo, B. (2014). Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014. Raport z badania. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
24.Rogala, A. (2014). Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego. Marketing i Rynek, 11, 57–65.
25.Skawińska, E., Zalewski, R. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
26.Smalec, A. (2014a). Rola komunikacji w zarządzaniu satysfakcją klienta-obywatela. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 119–128.
27.Smalec, A. (2014b). System identyfikacji wizualnej jako element komunikacji marketingowej na przykładzie Szczecina. Marketing i Rynek, 8, 682–687.
28.Sölvell, Ö., Lindqvist, G., Ketels, Ch. (2006). Zielona księga inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
29.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców. Warszawa: Difin.
30.Staszewska, J. (2016), Marketing klastrów. Marketing i Rynek, 7, 838–848.
31.Szultka, S. (2012). Klastry w Polsce – raport z cyklu paneli dyskusyjnych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
32.Taranko, T. (2015). Komunikacja marketingowa. Istota, uwarunkowania, efekty. Warszawa: Wolters Kluwer business.
33.Tesar, G., Bodin, J. (2013). Marketing management in geographically remote industrial clusters. Implications for business-to-consumer marketing. London: World Scientific Publishing.
34.Wiktor, J.W. (2002). Modele komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 602, 115–124.