Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości

Autorzy: Joanna Cymerman
Politechnika Koszalińska

Wojciech Cymerman
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Słowa kluczowe: wycena nieruchomości nieruchomość podobna współczynnik zmienności
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (31-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Publikację poświęcono możliwości wykorzystania jednego z podstawowych parametrów opisowych zbiorowości statystycznych, jakim jest współczynnik zmienności, do oceny zestawu nieruchomości podobnych w procesie szacowania. Określono wartości tego współczynnika dla teoretycznego rozkładu równomiernego oraz normalnego w zależności od różnicy: jednostkowa cena maksymalna – jednostkowa cena minimalna. W części aplikacyjnej opracowania zaprezentowano wyniki analiz przeprowadzonych na etapie doboru nieruchomości podobnych (przy wykorzystaniu współczynnika zmienności) w procesie wykonywania dwóch operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości lokalowych. Nieruchomości te są zlokalizowane w miejscowościach Polanów oraz Mielno, powiatu koszalińskiego, w województwie zachodniopomorskim. Dane do analiz pozyskano z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg B., Foryś I. (2013), Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania wpływu cech mieszkań na cenę rynkową kwalifikującą je do finansowania w programie „Rodzina na swoim”, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5 (624), s. 36–50.
2.Brandt S. (1976), Metody statystyczne i obliczeniowe analizy danych, PWN, Warszawa.
3.Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltex, Warszawa.
4.Cymerman W., Cymerman M. (2014), Wykorzystanie elementów statystyki do analiz rynkowych w procesie wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym metodą porównywania parami i korygowania ceny średniej, „Wycena”, z. 4 (109).
5.Czaja J. (1996), Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej w wycenie nieruchomości, Vademecum Rzeczoznawcy Nieruchomości. Zeszyt Problemowy nr 3, Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków.
6.Czaja J., Ligas M. (2011), Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości, „Studia i Materiały TNN”, vol. 19, nr 4.
7.Foryś I. (2010), Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie szacowania lokali mieszkalnych, „Studia i Materiały TNN”, vol. 18, nr 1.
8.Hopfer A. (14.06.2015), Analiza rynku nieruchomości, http://wsgn-zkola.cba.pl/ryneknieruchomosci-01.pdf.
9.Krysicki W. et al. (1998), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
10.Kucharska-Stasiak E. (2006), Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
11.Kucharska-Stasiak E. (2010), Odwzorowanie cech nieruchomości w cechach i skutki dla procesu wyceny, „Studia i Materiały TNN”, vol. 18, nr 3.
12.Lange O., Banasiński A. (1970), Teoria statystyki, PWE, Warszawa.
13.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, DzU z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.
14.Słownik języka polskiego PWN (15.06.2015), http://sjp.pwn.pl/szukaj/podobny.html.
15.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. DzU z 2015 r., poz. 1774 ze zm.
16.Zyga J. (2011), Identyfikacja podobieństwa nieruchomości, „Studia i Materiały TNN”, vol. 19, nr 4.