Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Ekonometryczny model cen gruntów rolnych

Autorzy: Wojciech Kuźmiński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: ceny ziemi rolnej polityka agrarna
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (227-240)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule dokonano ekonometrycznego szacowania cen gruntów rolnych w krajach Unii Europejskiej. Proces modelowania właściwego poprzedzono wyborem istotnych zmiennych wpływających na cenność gruntów rolnych. W zbiorze zmiennych objaśniających znalazły się również takie, które charakteryzują wpływ polityki agrarnej poszczególnych państw członkowskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drescher K., McNamara K. (2000), Bestimmungsfaktoren für Bodenpreise auf unterschiedlich regulierten Märkten. Ein Vergleich zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Minnesota, „Agrarwirtschaft”, vol. 49, nr 6.
2.Hozer J. (1998), Nieruchomości i przedsiębiorstwa. Analizy i wyceny, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Pomoc i Rozwój, Szczecin.
3.Hozer J., Kuźmiński W. (2013), Analiza i diagnoza rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin.
4.Klare K., Peters W. (1980), Entwicklung der Kaufpreise auf dem landwirtschaftlichen Bodenmarkt in der Bundesrepublik Deutschland, „Landbauforschung Völkenrode”, vol. 30, nr 2.
5.Szymańska M. (2001), Analiza rynku ziemi rolniczej w Wielkopolsce – studium mikroekonomiczne, praca doktorska, Akademia Rolnicza, Poznań.