Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu

Autorzy: Dominik Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński

Monika Rozkrut
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka morska porty obroty ładunkowe tranzyt
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (241-256)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gospodarka portowa jest przedmiotem systematycznych zmian będących efektem postępujących zjawisk globalizacji, offshoringu, globalnych łańcuchów wartości, rozwoju konteneryzacji, wymuszających procesy dostosowawcze. Celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w polskich portach z perspektywy ich funkcji związanych z udziałem w tranzycie. W artykule zaprezentowano wieloletnie szeregi czasowe – oparte na oficjalnych materiałach statystycznych – przedstawiające wielkości obrotów ładunkowych w polskich portach morskich z uwzględnieniem ilości ładunków przemieszczanych w tranzycie. Analiza danych statystycznych może stanowić materiał do formułowania ocen roli portów morskich w łańcuchach transportowych przechodzących przez Polskę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Feenstra R.C. (1998), Integration of trade and disintegration of production in the global economy, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 12, nr 4.
2.Grzelakowski A.S. (2013), Wizje i strategie rozwoju polskich portów morskich, Pomorski Przegląd Gospodarczy, Gdańsk, http://ppg.ibngr.pl/pomorski-przeglad-gospodarczy/wizje-i-strategie-rozwoju-polskich-portow-morskich.
3.Grzelakowski A.S., Matczak M. (2012), Współczesne porty morskie, Akademia Morska, Gdynia.
4.Grzybowski M. et al. (2009), Przemysły morskie w gospodarce globalnej, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, Gdańsk.
5.Jones Lang LaSalle (2013), Polskie porty kontenerowe: nowe kierunki rozwoju rynku logistycznego, Warszawa.
6.Kabus J., Nowakowska-Grunt J. (2014), Zmieniająca się rola portów morskich w Unii Europejskiej w zarządzaniu logistyką morską, „Logistyka”, nr 6.
7.Komisja Europejska (2010), Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela.
8.Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (2013), Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa.
9.Najwyższa Izba Kontroli (2011), Warunki rozwoju portów morskich, Warszawa.
10.Litke A. et al. (2007), Przegląd i ocena stanu polskiej gospodarki morskiej w 2006, maszynopis, Szczecin.
11.Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej (2015), Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), Warszawa.
12.Pastori E. (2015), Modal share of freight transport to and from EU ports, European Union.
13.Plucinìski M. (2013), Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu, Warszawa.
14.Roman M., Pietrzak M. (2014), Rozwój konteneryzacji ze szczególnym uwzględnieniem polskich portów morskich, „Logistyka”, nr 4.
15.Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2014 (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa– Szczecin 2015.
16.Rozkrut D. et al. (2007), Tendencje rozwojowe polskiej gospodarki morskiej wraz z elementami prognozy, maszynopis, Szczecin.
17.Rozkrut D. et al. (2015), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011–2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa–Szczecin. Śliwczyński B. (2005), E-logistyka, „Logistyka”, nr 5.