Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
INDYWIDUALIZACJA KARIER W ORGANIZACJI

Autorzy: Alicja Miś
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: otoczenie organizacji system karier w organizacji indywidualizacja kariery
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (129-142)

Abstrakt

W artykule podjęto problem sposobu kształtowania karier pracowników w organizacji działającej w zmieniającym się otoczeniu. Konkurencja na rynku oraz specyficzne zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, takie jak zmniejszająca się liczebność wykwalifikowanych pracowników, nowe wzorce życia rodzinnego, wzrastająca liczba kobiet i ich pozycja na rynku pracy, nowe oczekiwania mężczyzn, cechy generacji X i Y oraz rozszerzający się wpływ IT na środowisko pracy wymagają zmiany podejścia do rozwoju pracowników i stosownego ukształtowania działań organizacji w tym zakresie. Jedną z możliwych odpowiedzi na to wyzwanie jest indywidualizacja karier w organizacji prowadząca do kształtowania ich tempa, obciążenia pracą, sposobu świadczenia pracy i roli zgodnie z możliwościami i potrzebami pracowników wynikających z etapu ich życia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arthur M.B., Rousseau D.M., The Boundaryless Career: a New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York – Oxford 1996.
2.BAEL, dane za II kwartał 2014.
3.Benko C., Weisberg A., Mass Career Customization, Harvard Business School Press, Boston 2007.
4.Bohdziewicz P., Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
5.Crowley- Henry M., Re-Conceptualizing the Career Development of Self-initiated Expatriates: Rivers Not Ladders, „Journal of Management Development” 2012, Vol. 31, No. 2.
6.Current Population Survey, Washington DC, GPO 2005.
7.Current Population Survey, Washington DC, GPO 2012 (Annual Social Economic /ASEC/ 9Supplement).
8.Current Population Report, June 2012, by Laryssa Mykyta and Suzanne MaCartney.
9.Dickmann M., Mills T., The Importance of Intelligent Career and Location Consideration, „Personnel Review” 2010, Vol. 39, No. 1.
10.Freeman R., Rogers J., What Workers Want, Cornel University Press, New York 1999.
11.Hall D.T., Protean Careers of the 21st Century, „Academy of Management Executive” 1996, No. 10(4).
12.Jemielniak D., Koźminski A.K (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
13.Juchnowicz M., Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa 2014.
14.Kołodziejczyk-Olczak I., Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź 2014.
15.Mainiero L.A., Sullivan S., Kaleidoscope Career: an Alternative Explanation for the Opt-out Revolution, „Academy of Management Executive” 2005, Vol. 19, No. 1.
16.Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
17.Miś A., Skutki płynności i retencji zatrudnienia, w: A. Pocztowski, Procesy płynności i retencji zatrudnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
18.Morawski W., Fale globalizacji i globalne rządzenie, w: W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
19.Nogalski B., Szpitter A., Zarządzanie wiedzą – wyzwania i realia badawcze; w: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
20.Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna organizacji. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
21.Robertson R., Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, Sage, London 1995.
22.Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa 2014.