Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
KOMPETENCJE SAMOZATRUDNIONYCH KOBIET W POLSCE

Autorzy: Sandra Misiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: kompetencje samozatrudnienie kobiety
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (321-332)

Abstrakt

W artykule przedstawiono zamiary rozwoju poszczególnych kompetencji posiadanych przez samozatrudnione kobiety w Polsce oraz przyrostu tych kompetencji wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretycznoempiryczny. Rozważania teoretyczne poświęcono definicji kompetencji, w tym kluczowych oraz emocjonalnych. Celem badań empirycznych była ocena uwarunkowań i skutków samozatrudnienia kobiet w Polsce. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące deklarowanych chęci rozwoju poszczególnych kompetencji oraz ich przyrosty wynikającego z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Badania, których wyniki przedstawiono w artykule, zrealizowano za pomocą anonimowego kwestionariusza rozsyłanego drogą elektroniczną.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Broniewska G., Inteligencja umysłu i inteligencja serca w pracy kierownika, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 6.
2.Krzakiewicz K., Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 2008.
3.McClelland D.C., Human Motivation, Cambridge University Press, Cambridge 1987.
4.Misiak S., Działania marketingowe podejmowane przez właścicielki małych firm w Polsce, „Ekonomia i Zarządzanie”, t. 6, nr 2, Białystok 2014.
5.Misiak S., Hozer-Koćmiel M., Tomaszewska K., The Life of Women and Men in South Baltic Countries. Economic Approach, Malmo: Winnet 2014.
6.Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J., Samozatrudnienie jako forma wyrazu przedsiębiorczości, w: K. Krzakiewicz (red.), Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 2008.
7.Polańska A., Sztuka dobrego studiowania, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2002.
8.Polowczyk J., Przedsiębiorczość strategiczna, „Przegląd Organizacji” 2009, nr 6.
9.Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May–June 1990.
10.Say J.B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki tworzą, rozdzielają i ożywiają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.
11.Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 18 grudnia 2006 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 grudnia 2006 r., L394/10 [PL], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/