Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
INNOWACYJNY MODEL BIZNESU – SUKCES OPARTY NA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESU, UCZELNI I WŁADZ

Autorzy: Edyta Spodarczyk
Akademia Morska w Gdyni
Słowa kluczowe: model biznesowy koncepcja społecznej odpowiedzialności ISO 26000 współpraca międzysektorowa model potrójnej helisy
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (359-370)

Abstrakt

W artykule omówiono innowacyjny model biznesowy oparty na współpracy międzysektorowej skupionej wokół wspólnego celu, w którym poszczególne strony realizują własne korzyści, uwzględniając przy tym interes społeczny i zasady koncepcji społecznej odpowiedzialności. Przedstawiono innowacyjny model biznesowy, wykorzystując metodę studium przypadku dotyczącego stworzenia kompleksu dla seniorów, dzięki współpracy Stowarzyszenia Gospodarczego w Piszu, administracji publicznej oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Strony zaangażowane we współpracę, postępując zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu biznesowego, realizują swoje własne cele, rozwiązując przy tym problem społeczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bryson J.M., Crosby B.C., Middleton Stone M., The Design and Implementation of Cross- Sector Collaborations: Propositions from the Literature, „Public Administration Review” 2006, Vol. 66, Issue Supplement.
2.Dudkiewicz M., Makowski G., Współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową. Problemy, wyzwania i rekomendacje, ekspertyza przygotowana przez Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, www.civitas.edu.pl (dostęp 20.11.2014).
3.Furmankiewicz M., Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne” 2006, nr 2(24).
4.Handzlik A., Głowacki J. (red.), Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
5.Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
6.Leydesdorff L., Etzkowitz H., Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government Relations, „Science and Public Policy” 1996, Vol. 23(5).
7.Olechnicka A., Płoszaj A., Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu? w: A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, www.euroreg.uw.edu.pl (dostęp 20.11.2014).
8.OsterwalderA., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, One Press, Gliwice 2012.
9.Rondinelli D.A., London T., How Corporations and Environmental Groups Cooperate: Assessing Cross-Sector Alliances and Collaborations, „Academy of Management Executive” 2003, Vol. 17, No. 1.
10.Selsky J.W., Parker B., Cross-Sector Partnerships to Address Social Issues: Challenges to Theory and Practice, „Journal of Management December” 2005, Vol. 31, No. 6.
11.Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
12.Materiały udostępnione przez Stowarzyszenie Gospodarcze w Piszu.
13.www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000 (dostęp 26.04.2014).
14.www.seniorzy.pl/index.php/informacje/1190-aktywny-emeryt-po-polsku (dostęp 10.05.2014).
15.www.ncbir.pl/programy-krajowe/innowacje-spoleczne/ii-konkurs// (dostęp 20.02.2014).
16.www.ncbir.pl/gfx/ncbir/pl/defaultopisy/1217/1/1/prezentacja__spotkanie_2.pdf (dostęp 9.03.2014).