Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej

Autorzy: Katarzyna Gadomska-Lila
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi perspektywa
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (27-42)

Abstrakt

Zarządzanie zasobami ludzkimi odgrywa bardzo ważną rolę – wspiera cele i wartość organizacji. Wiąże się to z rozwojem i wdrażaniem zintegrowanych ze strategią gospodarczą, spójnych wewnętrznie, strategii zasobów ludzkich oraz praktyk ZZL, które zapewnią organizacji kompetentnych i zaangażowanych pracowników, zdolnych osiągać założone cele. W artykule dokonano analizy dwóch perspektyw zarządzania zasobami ludzkimi – uniwersalistycznej i sytuacyjnej oraz charakterystycznych dla nich koncepcji – najlepszych praktyk oraz najlepszego dopasowania. Podstawę prezentowanych rozważań stanowią studia literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
2.Arthur J.B., The Link between Business Strategy and Industrial Relations Systems in American Steel Minimills, „Industrial and Labor Relations Review” 1992, nr 45.
3.Baird L., Meshoulam I., Managing Two Fits of Strategic Human Resource Management, „Academy of Management Review” 1988, vol. 13, nr 1.
4.Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management” 1991, nr 17 (1).
5.Batt R., Service Strategies, w: The Oxford Handbook of Human Resource Management, red. P. Boxall, J. Purcell, P. Wright, Oxford University Press, Oxford 2007.
6.Boselie P., Dietz G., Boon C., Commonalities and Contradictions in HRM and Performance Research, „Human Resource Management Journal” 2005, vol. 15, nr 3.
7.Boxall P., Purcell J., Wright P., Human Resource Management: Scope, Analysis and Significance, w: The Oxford Handbook of Human Resource Management, red. P. Boxall, J. Purcell, P. Wright, Oxford University Press, Oxford 2007.
8.Buller P.F., Napier N.K., Strategy and Human Resource Management Integration in Fast Growth Versus Other Mid-Sized Firms, „British Journal of Management” 1993, nr 1.
9.Delery J.E., Doty H.D., Modes of Theorizing in Strategic Human Resource Management: Tests of Universality, Contingency and Configurational Performance Predictions, „Academy of Management Journal” 1996, nr 4.
10.Gadomska-Lila K., Dopasowanie organizacyjne. Aspekt strategii, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2013.
11.Guest D.E., Human Resource Management: the Workers’ Verdict, „Human Resource Management Journal” 1999, nr 2.
12.Hertog F., Does HRM Really Matter in Bringing about Strategic Change? Comparative Action Research in Ten European Steel Firms „European Management Journal” 2009, vol. 28.
13.Huselid M.A., The Impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and Corporate Financial Performance, „Academy of Management Journal” 1995, vol. 38.
14.Kristof-Brown A.L., Zimmerman R.D., Johnson E.C., Consequences of Individuals’ Fit at Work: a Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person- Supervisor Fit, „Personnel Psychology” 2005, vol. 58, nr 2.
15.Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
16.MacDuffie J.P., Human Resource Bundles and Manufacturing Performance: Organizational Logic and Flexible Production Systems in the World Auto Industry, „Industrial and Labor Relations Review” 1995, nr 48.
17.Miles R.E., Snow C.C., Designing Strategic Human Resources Systems, „Organizational Dynamics” 1984, vol. 13 (1).
18.Paauwe J., Boselie P., HRM and Performance: what Next?, „Human Resource Management Journal” 2005, vol. 15, nr 4.
19.Paauwe J., HRM and Performance: Achieving Long Term Viability, Oxford Univestity Press, Oxford 2004.
20.Penrose E.T., The Theory of Growth of the Firm, John Wiley & Sons, New York 1959.
21.Pfeffer J., Competitive Advantage Through People, Harvard Business School Press, Boston 1994.
22.Pocztowski A., Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
23.Purcell J., Kinnie N., Swart J., Rayton B., Hutchinson S., People Management and Performance, Routledge, London 2009.
24.Richardson R., Thompson M., The Impact of People Management Practices on Business Performance: a Literature Review, Institute of Personnel and Development, London 1999.
25.Schuler R.S., Strategic Human Resource Management: Linking People with the Strategic Needs of the Business „Organizational Dynamics” 1992, vol. 21, nr 1.
26.Schuler R.S., Jackson S.E., Linking Competitive Strategies with Human Resource Management Practices, „Academy of Management Executive” 1987, vol. 1, nr 3.
27.Wernerfelt B., A Resource-Based View of the Firm, „Strategic Management Journal” 1984, nr 5.
28.Wright P.M., Gardner T.M., Moynihan L.M., The Impact of HR practices on the Performance of Business Units, „Human Resource Management Journal” 2003, vol. 13.
29.Youndt M.A., Snell S.A., Dean J.W., Lepak D.P., Human Resource Management, Manufacturing Strategy, and Firm Performance, „Academy of Management Journal” 1996, vol. 39, nr 4.
30.Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.