Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Przywództwo w kierowaniu jednostką organizacyjną policji

Autorzy: Joanna Łuczak
Społeczna Akademia Nauk
Słowa kluczowe: kierowanie policja przywództwo style kierowania
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (167-178)

Abstrakt

Przywództwo stanowi kluczową siłę organizacji, jest niezbędne do inspirowania i mobilizowania jej członków do realizowania nowo stworzonej wizji1. Organizacja zaś jest podstawą sprawnego kierowania podwładnymi, także w jednostkach organizacyjnych policji. Przedmiotem badań jest zjawisko przywództwa w jednostkach policji. W artykule przedstawiono zagadnienia stanowiące przykład analiz problematyki przywództwa, odgrywającego obecnie istotną rolę w działalności policji. Celem publikacji jest także próba wykazania znaczenia stylu kierowania dla skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy policji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bass B.M., Leadership and Performance Beyond Expectations, The Free Press, Nowy Jork 1985.
2.Bolman L.G., Deal T.E., Reframing Leadership, w: Business Leadership, San Francisco 2003.
3.Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
4.Hersley P., Blanchard K.H., Management of Organizational Behavior, Prentice Hall, Englewood Cliffs, Nowy Jork 1982.
5.Hughes R.L., Ginnet R.C., Curphy G.J., Leadership: Enhanging the Lessons of Experience, Irwin, Boston 1993.
6.Kanarski L., Przywództwo we współczesnych organizacjach, ELIPSA, Warszawa 2005.
7.Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, TNOiK, Toruń 2008.
8.Kotter J.P., The Leadership Factor, Free Press, Nowy Jork 1988.
9.Kuc B.K., Fenomen przywództwa, w: Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, red. W. Kieżun, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
10.Łuczak J., Polska policja jako publiczna organizacja ucząca się, w: Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, red. B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska, Wydawnictwo UE, Wrocław 2013.
11.Łuczak J., Wpływ przywództwa i decyzji kierowniczych na efektywność jednostek policji, w: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, S. Wawak, Wydawnictwo UE, Kraków 2014.
12.Nanus B., Bennis W., Leaders: The Strategies for Taking Charge, Harper and Row, Nowy Jork 1997.
13.Podstawy organizacji i zarządzania, red. A. Misiuk, K. Rajchel, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2001.
14.Tokarski S., Zmiany efektywności kierowania w latach 1982–1992, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
15.Shackleton V., Wale P., Przywództwo i zarządzanie, w: Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
16.Sims H.P., Manz Ch.C., Company of Heroes. Unleashing the Power of Self-Leadership, J. Wiley and Sons, Nowy Jork 1996.
17.Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
18.Sułkowski Ł, Zarządzanie zasobami ludzkimi, SWSPiZ, Łódź 2001.
19.Tichy N.M., Urlich D.O., The Leadership Challenge. A Call for the Transformational Leader, „Sloan Management Review”, Fall 1984.
20.Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z 16.12.2013 r. w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.