Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Oznaczenia geograficzne produktów rolno-spożywczych jako kwestia sporna w negocjacjach transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego

Autorzy: Agnieszka Hajdukiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: oznaczenia geograficzne ochrona TTIP produkty rolno-spożywcze
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (39-52)

Abstrakt

Oznaczenia geograficzne są uznawane za poważną barierę pozataryfową w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Celem artykułu jest przeanalizowanie przyczyn i zakresu rozbieżności stanowisk stron dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych artykułów rolno-spożywczych w prowadzonych obecnie negocjacjach TTIP. Podjęto również próbę oceny możliwości osiągnięcia kompromisu w świetle istniejących uwarunkowań oraz potencjalnych korzyści i zagrożeń. Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych metodą studiów literaturowych i analizy tekstów źródłowych można stwierdzić, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska stosują odmienne systemy regulacyjne dotyczące oznaczeń geograficznych, które odzwierciedlają różne podejścia obu partnerów do kwestii ich ochrony. Większa harmonizacja przepisów będzie trudna do osiągnięcia ze względu na istotne różnice interesów ekonomicznych stron. Porozumienie w tej dziedzinie, jeśli do niego dojdzie, będzie miało prawdopodobnie ograniczony zakres i wymagało zastosowania długich okresów przejściowych. Przeprowadzona analiza ujawniła również, że istniejące bariery regulacyjne mają swoje źródło w bieżących interesach handlowych, ale również w odmiennym postrzeganiu kwestii ochrony własności intelektualnej, praw konsumenta, tradycji czy tożsamości kulturowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza wpływu i efektów umowy o SWH UE z USA na gospodarkę Polski, kier. Projektu E. Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
2.Directives for the Negotiation on the Transatlantic Trade and Investment Partnership Between the European Union and the United States of America, Council of the European Union, 11103/13, Brussels, 9.10.2014.
3.Geographical Indication Protection in the United States, United States Patent and Trademark Office, www.uspto.gov/sites/default/files/web/offices/dcom/olia/globalip/pdf/gi_system.pdf.
4.http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.
5.http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes.
6.http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152859.pdf.
7.Porozumienie w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS), załącznik do DzU. 1996 , nr 32, poz. 143.
8.Trachtenberg E., A Transatlantic Partnership – Agricultural Issues, Different Visions, a Common Destiny, The German Marshall Fund of the United States, Economic Policy Paper Series, Washington 2012.
9.Waggoner J.M., Acquiring a European Taste for Geographical Indications, „Brooklyn Journal of International Law” 2008, Vol. 33, No. 2.
10.www.ttb.gov/agreements/us_ec_wine_agreement.shtml.