Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Uwagi o terms of trade we współczesnym handlu międzynarodowym

Autorzy: Jerzy Dudziński
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: terms of trade handel międzynarodowy ceny światowe kraje rozwijające się
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (169-182)

Abstrakt

W warunkach współczesnego handlu międzynarodowego cenowe terms of trade nie odzwierciedlają właściwie korzyści i konkurencyjności handlu zagranicznego krajów i regionów. Znacznie lepszym miernikiem są dochodowe terms of trade, czyli siła nabywcza eksportu. Wskaźnik ten ujmuje bowiem także wpływ – w odróżnieniu od cenowych terms of trade – istotnego czynnika, jakim jest w obecnych warunkach wolumen eksportu.Cenowe terms of trade odzwierciedlają w miarę poprawnie korzyści i konkurencyjność handlu zagranicznego dobrami podstawowymi (surowce i żywność). Rola tych ostatnich we współczesnym handlu międzynarodowym jest jednak znacznie mniejsza niż dawniej, przy czym udział wyrobów przemysłu przetwórczego znacznie rośnie w ostatnich dekadach także w wywozie krajów rozwijających się (zwłaszcza Chiny i tzw. kraje nowo uprzemysłowione).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bożyk P., Misala J., Puławski M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 1998.
2.Ceny w handlu zagranicznym Polski, aspekty makro- i mikroekonomiczne, red. K. Marczewski, Elipsa, Warszawa 2014.
3.Chakraborty S., Manufacture Exports of the Developing Countries and Their Terms of Trade vis-a-vis the Developed Countries: Is Industrialization of Developing Countries an“Escape oute” from Prebisch-Singer Hypothesis?, http://courses.umass.edu/econ797arpollin/Manf_Manf_Tot.pdf.
4.Dudziński J., Ceny w handlu międzynarodowym w: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. J. Dudziński, H. Nakonieczna-Kisiel, Wyd. ZSB, Szczecin 2007.
5.Dudziński J., Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury wspólnego handlu międzynarodowego, w: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały IHZ UG nr 31, Gdańsk 2012.
6.Dudziński J., Nowe relacje handlu międzynarodowego a rola Chin w gospodarce światowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014 (w druku).
7.Evolution in the Terms of Trade and its Impact on Developing Countries, w: Trade and Development Report 2005, UNCTAD, New York 2005.
8.Francis M., The Effect of China on Global Prices, Bank of Canada Review, Autumn 2007.
9.Guzek M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2006.
10.Handbook of Statistics, UNCTAD, New York–Geneva 2013.
11.IMF, www.imf/external//np/res/commod/table1.pdf.
12.Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, PWE, Warszawa 1996.
13.UNCTAD statistical database, 2014, http://unctadstat.unctad.org.
14.Rocznik Statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2014.
15.Robertson P.E., The Global Impact of China’s Growth, The University of Western Australia Discussion Paper 13.13, Perth 2012.
16.Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.
17.Trade and Development Report 2014, UNCTAD New York 2014.