Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Konsekwencje przystąpienia Ukrainy do światowej organizacji handlu

Autorzy: Daniel Butyter
Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: Ukraina Światowa Organizacja Handlu
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (405-414)

Abstrakt

Po długim okresie negocjacyjnym w 2008 roku Ukraina przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu, w której ramach odbywa się liberalizacja wymiany handlowej między należącymi do niej państwami. Celem artykułu jest wskazanie głównych ekonomicznych efektów związanych z przystąpieniem Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu, ze szczególnym uwzględnieniem tych sektorów gospodarki, dla których są dostępne dane statystyczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Бураковський І., Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки, „Економічний часопис XXI ст” 2010, № 7–8.
2.Бутко Б., Етапи вступу України до Світової Організації Торгівлі, w: Вісник ЖДТУ № 3 (61), Kиeв 2012.
3.Дорофієнко В., Про деякі аспекти економічних наслідків приєднання України до СОТ, „Економіст” 2007, № 8.
4.Філіпенко А., Україна і світове господарство, Kиeв 2002.
5.http://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wto/about.
6.Krugman P., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, teoria i praktyka, t. 1, Warszawa 2007.
7.Омельченко А., Гармонізація зовнішньоекономічного законодавства України із вимогами Світової Організації Торгівлі, Актуальні проблеми держави і права № 63, Oдecca 2012.
8.Осташко Т., Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС, Kиeв 2005.
9.Oziewicz E., Michałowski T., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2013.
10.Печенка О., Соболєва Н., Соколовська Ю., Аналіз наслідків вступу України до СОТ, w: Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг, Χapкoв 2012.
11.Рябець Н., Загальні засади гармонізації законодавства країни відповідно до вимог СОТ, w: Часопис київського університету права № 2, Kиeв 2012.
12.Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa 2010.
13.Терещук Г., Федотова Т., Позивні наслідки а переваги вступу України до Світової Організації Торгівлі, w: Вісник Дніпропетровського Університету № 477, Днепропeтpoвcк 2012.
14.Ukraiński Urząd Ochrony Własności Intelektualnej, www.uipv.org/ua/archive.
15.www.ukrstat.gov.ua.