Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZMIANY STRUKTURY TOWAROWEJ POLSKIEGO EKSPORTU

Autorzy: Marek Maciejewski
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne struktura towarowa eksportu technologia
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (117-130)

Abstrakt

W części teoretycznej artykułu zwrócono uwagę na efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel międzynarodowy. Przywołano koncepcje wskazujące na substytucyjny i komplementarny związek między nimi. Odniesiono się również do wpływu BIZ na zmiany jakościowe struktury towarowej eksportu. W części empirycznej skupiono uwagę na polskim eksporcie przetwórstwa przemysłowego, ponieważ koncentruje się działalność eksportowa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, a istotna część polskiego eksportu przetwórczego przypada na te podmioty. Przeprowadzono analizęzmian struktury towarowej polskiego eksportu w kontekście dynamiki procesu jej upodabniania ze strukturą eksportu państw grupy G7 i podjęto próbę określenia, na ile można uzasadnić to aktywnością podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak Ł., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
2.Dunning J., International Production and the Multinational Enterprise, Alle & Unwin, London 1981.
3.Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
4.Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
5.Golejewska A., Relacje między handlem zagranicznym i bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi w przemyśle przetwórczym Polski, „Gospodarka Narodowa” 2004, nr 5–6.
6.http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
7.Mundell R.A., International Trade and Factor Mobility, „American Economic Review” 1957, June.
8.Rocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
9.Rocznik statystyczny przemysłu, GUS, Warszawa, za odpowiednie lata.
10.Salamaga M., Modelowanie wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomii na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
11.Weresa M.A., Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki, SGH, Monografie i Opracowania nr 504, Warszawa 2002.
12.Weresa M.A., Zaangażowanie przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w wymianę handlową z zagranicą, w: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, red. M. Maciejewski, S. Wydymus, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
13.Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, red. E. Frajtag-Mika, PWE, Warszawa 2009.
14.www.nbp.pl
15.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, NBP, Warszawa, za odpowiednie lata.