Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
ANALIZA KOSZTÓW GOSPODARCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Autorzy: Dominik Sadłakowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: bezpośrednie inwestycje zagraniczne bilans płatniczy rentowność inwestycji zagranicznych
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (157-168)

Abstrakt

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są uznawane za jedną z najkorzystniejszych form transferu kapitału między poszczególnymi krajami. Były one również istotnym elementem transformacji gospodarczej w Polsce. Podobnie jak każda forma inwestycyjna tak i ta jest związana z pewnymi kosztami, które musi ponieść potencjalny beneficjent. W artykule podjęto próbę krytycznego spojrzenia na kwestię bezpośrednich inwestycji zagranicznych realizowanych w Polsce oraz zweryfikowania potencjalnych zagrożeń wynikających z silnego powiązania gospodarki z kapitałem zagranicznym. Wykorzystano w nim literaturę przedmiotu z zakresu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, dane statystyczne pochodzące z Narodowego Banku Polskiego, Eurostatu i UNCTAD.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Balcerowicz L.Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
2.Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.
3.Dunning J.H, International Production and the Multinational Enterprise, Allen&Unwin, London 1981.
4.Forbs: Poland’s Coming Recession, www.forbes.com.
5.Karaszewski W. Kuzel M., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw zagranicznych na gruncie eklektycznej teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIV nr 368, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
6.Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizatora, Toruń 2004.
7.Kłysik-Uryszek A., Aktywność zagranicznych inwestorów bezpośrednich krajów strefy euro w gospodarce Polski, Acta UniwersitatisLodziensis nr 238, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
8.Pilarska C.,Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Wyd. AE, Kraków 2005.
9.Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
10.Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Komisja Europejska 2008.
11.Rosati D.K., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998.
12.Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
13.Poland: Foreign investment, www.santandertrade.com.
14.Starzyńska D., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
15.World Bank Data, www.worldbank.org.
16.World Investment Report 2013, UNCTAD, Geneva 2013.
17.World Investment Report 2014, UNCTAD, Geneva 2014.
18.www.polskieradio.pl.
19.Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl.