Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
PROBLEM NADWYŻEK I DEFICYTÓW NA RACHUNKACH OBROTÓW BIEŻĄCYCH KRAJÓW STREFY EURO

Autorzy: Bogumiła Mucha-Leszko
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katarzyna Twarowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: strefa euro nierównowaga na rachunkach obrotów bieżących zróżnicowanie konkurencyjności wydajność pracy koszty pracy TFP
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (185-198)

Abstrakt

Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na wysokość nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących w krajach strefy euro. Autorki uwagę skoncentrowały na czynnikach kształtujących przewagę konkurencyjną krajów oraz przyczynach obniżania się konkurencyjności handlowej krajów doganiających, a zwłaszcza krajów Grecji, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Cypru (GIPSIC).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blanchard O., Giavazzi F., Current Account Deficits in the Euro Area: The End of the Feldstein- Harioka Puzzle?, Brookings Paperson Economic Activity 2002, No. 2.
2.Blanchard O., Milesi-Feretti G.M., (Why) Should Current Account Balances Be Reduced?, „IMF Staff Discussion Note”, SDN/11/03, International Monetary Fund, 1 March, 2011.
3.Czarny E., Śledziewska K., Co wynika z analizy bilansów obrotów bieżących państw Unii Europejskiej? w: Nowe procesy w gospodarce światowej, Wnioski dla Polski, red. A. Budnikowski, A. Kuźnar, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
4.ECB, Monitoring Labour Cost Developmentcross Euro Area Countries, „Monthly Bulletin” 2008, November.
5.Eichengreen B., Global imbalances: The New Economy, the Dark Matter, the Savvy Investor, and the Standard Analysis, „Journal of Policy Modeling” 2006, No. 28 (6).
6.Eurostat, Database,bop-q-gdp.
7.Łaski K., Podkaminer L., The Basic Paradigms of the EU Economic Policy-Making Need to be Changed, „Cambridge Journal of Economics” 2012, No. 36 (1).
8.Mucha-Leszko B., Hiszpania w unii walutowej – czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze, „Annales. Sectio H Oeconomia” 2013, Vol. 47, 1.
9.Najlepszy E., Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
10.Sinn H.W., The Euro Trap. On Bursting Bubbles, Budgets, and Beliefs, Oxford University Press, Oxford 2014.
11.Suni P., Vihriala V., Euro – How Big a Difference: Finland and Sweden in Search of Macro Stability, „ETLA Reports” No. 7, The Research Institute of the Finnish Economy, 4 March 2013.
12.The Conference Board, Total Economy Database.