Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ANALITYCZNO- SYNTETYCZNA FORMA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Autorzy: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
Uniwersytet Szczeciński

Mirela Romanowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza finansowa sprawozdawczość finansowa analityczno-syntetyczna forma sprawozdań finansowych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (57-68)
Klasyfikacja JEL: G32 G33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie potrzeby przekształcania sprawozdań finansowych będących podstawą dokonywanych analiz finansowych do formy analityczno-syntetycznej. Przekształcenie sprawozdania finansowego badanego przedsiębiorstwa pozwala przede wszystkim na łatwiejsze interpretowanie zawartych w nim danych i umożliwia uzyskanie wyższego poziomu jakości wyników z dokonanej analizy finansowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
2.Brigham, E., Huoston, J. (2015). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
3.Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
4.Hasik, W. (2002). Porównywalność informacji sprawozdawczej a nowelizacja ustawy o rachunkowości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 929, 57–69.
5.Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2014). Ocena przydatności sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa akcyjnego. W: P. Bartkowiak, B. Czerniachowicz (red.), Czynniki przewagi konkurencyjnej w doskonaleniu współczesnych organizacji (s. 42–49). Poznań: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział.
6.Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Ziółkowska, E., Bednarz, T. (2015a). Analiza poziomu zadłużenia przedsiębiorstw na przykładzie „dobrych” i „złych” firm w latach 2010–2012. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 203–214). Konin: PWSZ w Koninie.
7.Mioduchowska-Jaroszewicz, E., Ziółkowska, E., Bednarz, T. (2015b). Płynność finansowa w spółkach giełdowych w latach 2010–2012. W: A. Zimny (red.), Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 187–202). Konin: PWSZ w Koninie.
8.Samelak, J. (2006). Polityka rachunkowości według MSSF i ustawy o rachunkowości a wiarygodność oraz porównywalność sprawozdań finansowych. Monitor Rachunkowości i Finansów, 11, 227–238.
9.Ustawa o rachunkowości (2002). Ustawa z 19.09.1994 r. o rachunkowości. Dz.U. poz. 591; t.j. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
10.Waśniewski, T., Miklewicz, Z. (1994). Analiza finansowa w gospodarce rynkowej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US.
11.Waśniewski, W., Skoczylas, T. (1996). Kierunki analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Szczecin: WSAP w Szczecinie.
12.Waśniewski, W., Skoczylas, T. (2002). Znowelizowana ustawa o rachunkowości a analiza finansowa. Rachunkowość, 10, 9–22.