Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-25
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
NOWE TEDNDENCJE W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW – PERSPEKTYWA MARKETINGOWA

Autorzy: Magdalena Rzemieniak
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: marketing konsument zachowania konsumenckie
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (261-268)
Klasyfikacja JEL: M00 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystykazależności pomiędzy zachowaniami konsumentów a nowymi trendami w otoczeniu. Autorka przedstawiła różne podejścia do definiowania zachowań konsumenta w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym i podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, takie jak New Balanse oraz Normcore, wywierają wpływ na aktualne zachowania konsumenckie. Podstawę rozważań stanowiła analiza źródeł wtórnych (deskresearch), własne obserwacje uczestniczące oraz wyniki badań ilościowych realizowanych techniką CAWI, indywidualne wywiady pogłębione i badaniafocus group interwiew. Przedmiotem badań były nowe trendy w zachowaniach konsumentów, jak również czynniki je determinujące.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonides, G., Fred van Raaij, W. (2003). Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Bekasik, J. (2001). Ekonomia. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
3.Bierca, M., Wysoka-Świtała, A. (2015). Pokolenie New Balance – o trendzie Normcore w kontekście decyzji, Consumer Intelligence. Warszawa: XVI Kongres Badaczy Rynku i Opinii, materiały niepublikowane.
4.Bierca, M., Wysoka-Świtała, A. (2015). Przeciętny jak Polak? Najnowsze badanie, czy Polacy lubią się wyróżniać, czy wolą zostać w cieniu? Pobrane z: http://nowymarketing.pl/a/7261,przecietny-jak-polak-najnowsze-badanie-o-trendzie-normcore-odkrywaczy-polacy-lubia-sie-wyrozniac-czy-wola-zostac-w-cieniu (dostęp 2.11.2015).
5.Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w teorii gospodarowania. Warszawa: PWN.
6.Falkowski, A., Tyszka, T. (2006). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
7.Garbarski, L. (2001). Zachowania nabywców. Warszawa: PWE.
8.Gąsior, M., Skowron, S. (2013). Konsument i dystrybucja na rynku IT. Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
9.Kieżel, E. (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.
10.Kopaliński, W. (2002). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
11.Kramer, J. (2006). Konsument żywności i jego zachowania. Warszawa: Wydawnictwo SIC.
12.Łętowska, E. (2001). Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
13.Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Warszawa: PWE.
14.Mazurek-Łopacińska, K. (1997). Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
15.Rudnicki, L. (2000). Zachowania konsumentów na rynku. Warszawa: PWE.
16.Rudnicki, L. (2011). Zachowania nabywców jako przesłanka do tworzenia strategii komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1 (17), 203–213.
17.Światowy, G. (2006). Zachowania konsumentów. Warszawa: PWE.
18.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2014, poz. 121, art. 22 z późn. zm. 25.12.2014, art. 22 z późn. zm. 25.12.2014).
19.Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).
20.XVI Kongres Badaczy Rynku i Opinii, materiały niepublikowane, Warszawa 2015.