Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMPCJA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W LATACH 2004-2013

Autorzy: Mariola Grzybowska-Brzezińska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: rynek mleka konsumpcja wydatki
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (121-132)
Klasyfikacja JEL: D12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Gospodarstwa domowe są jednostkami gospodarującymi o szczególnym charakterze. Różnią się od pozostałych podmiotów gospodarujących odmiennymi celami, jakie realizują. Profil konsumpcji mleka i jego przetworów w Polsce w latach 2004–2013 zmienia się. Poziom spożycia mleka i jego przetworów jest silnie powiązany z wysokością dochodu, jaki osiągają gospodarstwa domowe. Uzyskane modele estymacji spełniają wymogi klasycznej weryfikacji ekonometrycznej. Wyniki estymacji modelu wydatków ogółem wskazały, że zwiększenie poziomu dochodów wpływa na zwiększenie ilości spożywanych produktów mlecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa.
2.GUS (2015). Budżety gospodarstw domowych. Warszawa.
3.Gutkowska, K., Sajdakowska, M, Żakowska-Biemans, S., Kowalczuk, I., Kozłowska, A., Olewnik-Mikołajewska, A. (2012). Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 187–202.
4.Hoefkens, C., Verbeke, W., Van Camp, J. (2011). European Consumers’ Perceived Importance of Qualifying and Disqualifying Nutrients in Food Choices. Food Quality Preferences, 22, 550–558.
5.Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
6.Kapusta, F. (2010). Rola mleczarni w kształtowaniu poziomu i struktury spożycia produktów mleczarskich. Przegląd Mleczarski, 4, 46–50.
7.Kieżel, E. (red.). (2004). Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Warszawa: PWE.
8.Kowalczuk, I. (2011). Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Warszawa: Wyd. SGGW.
9.Piekut, M. (2007). Wybrane aspekty zachowań młodzieży akademickiej na rynku mleka i przetworów mlecznych. Przegląd Mleczarski, 9, 46–51.
10.Szwacka-Salmonowicz, J. (2003). Zmiany zachowań nabywców jako determinanta kształtowania strategii segmentacyjnych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Warszawa: Wyd. SGGW.
11.Zalega, T. (2011). Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika Organizacja. Gospodarki Żywnościowej, 93, 120–125.