Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/3-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/3 2016
KONSUMENCKA PERCEPCJA KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU- NA PRZYKŁADZIE FIRMY DANONE

Autorzy: Jacek Michalak
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zbigniew Warzocha
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Ewelina Gamrat
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu wizerunek
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (251-260)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

CSR (corporate social responsibility), czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, definiowana jest jako koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na świadomym i zrównoważonym działaniu. Współcześnie CSR jest ważnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej na rynku. Organizacje, podejmując decyzję o rozpoczęciu działań CSR, wpływają na pozytywne postrzeganie przedsiębiorstwa, co może być gwarancją większej stabilności funkcjonowania. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie wyników badań dotyczących postrzegania i oceny działań CSR realizowanych przez firmę Danone. Z badań wynika, że dla znaczącej grupy respondentów CSR to dbałość o pracowników, dbałość o zdrowie, wspieranie potrzebujących, podnoszenie kultury oraz przestrzeganie zasad prawa. Ponad 40% badanych uważa, że świadomość, iż firma Danone realizuje działania CSR, ma wpływ na wybór przez nich tej marki spośród innych dostępnych ofert.

Bibliografia

1.Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
2.Enderle, G., Tavis, A.L. (1998). A Balanced Concept of the Firm and the Measurement of Its Long-Term Planning and Performance. Journal of Business Ethics, 17 (11), 1129–1144.
3.https://www.danone.pl (8.02.2015).
4.Kozłowski, W. (2008). Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. Marketing i Rynek, 6, 9–14.
5.Krukowska, M. (2012). Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu. Opole: Scriptorium.
6.Rudnicka, A. (2012). CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.